image
image
За ``Институт Перспективи``

Доброволческите усилия донасят щастие.

Младите хора, участвали като доброволци, са имали като основна мотивация, за да дарят безвъзмездно времето и усилията си, желанието да помагат на хората.

 

Сдружение „Институт Перспективи“ осъществява своите инициативи от 2015г. като правоприемник на 4 неформални студентски клуба от философски и юридически факултети на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, и два от Варна и Пловдив, които от 2012 г. активно участват в инициирането и провеждането на научни дейности.

Институт Перспективи е фокусиран върху ангажиране свободното време на хората с ограничени възможности в малките населени места чрез иновативни методологии, които са разработени от младежки работници, университетски преподаватели и млади учени.

Eкипът на Институт Перспективи има капацитет да разработва специализирани проучвания, методологии, учебници и специализирана литература в областта на „Европейските ценности“, „Младежки дейности и неформално учене“, „Социално предприемачество“, „Политология“, „Социология“ и други области на хуманитарните науки.

Издали сме над 20 книги.

10 от които са част от поредицата на Международен научен журнал „Перспективи“, в който са публикували над 250 млади учени и студенти от три континента.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

-Да извършва младежки дейности и предоставя услуги на младите хора.

-Да подпомага развитието на гражданското общество и приобщаване на младите хора към неговите демократични ценности и принципи и стимулиране на свободният обмен на идеи и информация, интелектуални ценности и модели на сътрудничество.

-Да противодейства и извършва превенция на негативни явления сред младите хора-(младежка престъпност, зависимости и наркомания, проституция, прояви на расизъм ксенофобия и т.н.).

-Да подпомага развитието на качествено и приложимо в практиката образование, социално подпомагане и квалификация на младите хора.

-Да подпомага интеграцията и социализацията на хора от маргинализирани групи (бежанци, хора с увреждания, етнически малцинства, социално слаби и др.).

-Да предоставя социални услуги в общността.

-Да подпомага включване на гражданите в опазване на околната среда биорзнообразието и водите.

Географски обхват:

От 2015г. до момента сме организирали младежки инициативи в над 30 различни населени места на България. Към настоящият момент, разполагаме с човешки потенциал и партньорски отношения с различни публични институции, чрез които имаме капацитет да организираме транснационални инициативи в: Свищов, Враца, Панагюрище, Карлово,                Свиленград,Правец,Хасково,ПолскиТръмбеш, Борово,Оряхово,Видин,Троян,Велико Търново,Варна,Балчик,Исперих, Момчилград, с.Трудовец,с.Батин,с.Вардим, с.Бежаново.

Ние можем да….

Предоставим чрез методологията на неформалното учене, възможности за участие в иновативни образователни форми развиващи ключовите компетентности. Специализирани сме с предоставянето на образователни форми на учене сред природата. Нашите програми са с продължителност от 2 дни до 12 месеца.

Нашите образователни програми са:

Социално предприемачество;

Финансова грамотност;

Разработване и управление на ЕС проекти;

Гражданско участие и демократични принцип;

Междукултурни взаимоотношения, толерантност и солидарност;

Активиране и овластяване на младите възрастни;

Знания за ЕС;

Опазване на околната среда чрез СТЕМ методологията;

Младежка работа чрез методологията на неформалното учене.

Също така сме разработили пет авторски методологии за работа с нашите целеви групи, които са основата на нашата работа и принос за осъществяване на интеграционните политики на местно ниво.

Основните ни целеви групи са:

(1)Младежи на възраст от 16г. до 25г., живеещи в малки населени места на Р България, изложени на риск от изключване заради бедността си. Попадащи в уязвимо положение в следствие на своя етнос, религиозна принадлежност и културни особености.

(2)Млади възрастни от 25г. до 35г. придобили образователна степен „бакалавър“ или по-висока в страна от ЕС, които са се завърнали в България и имат предизвикателства относно „реинтеграцията“ си.

(3)Млади хора на възраст 18–29г. които имат нагласи да стартират свои инициативи и да оказват положително въздействие спрямо процесите на трансформация в екологията, дигитализацията и социалното предприемачество. Но попадат в групата на NEETs.

(4)Младежи на възраст 15-29г., които са сираци, или жертви на домашно насилие, зависимости или имат физически или умствени недостатъци. Бежанци или „млади престъпници“. Които в следствие на „психическа травма“ страдат от различни психически заболявания, които възпрепятстват тяхното пълноценно социално и професионално развитие.

(5)Личности представители на етническите малцинства в България (турско и ромско), живеещи в малки населени места на България. На възраст над 29 г. до 80 г. Които нямат завършено средно образование. И са с висок дял на функционална неграмотност. Имащи предизвикателства пред пълноценното си интегриране в социалния, гражданския и икономическия живот в условията на трансформиращо се общество в дигиталната епоха.

(6)Учители, социални и здравни работници от малките населени места на България, които имат потребност да развият нови компетенции свързани с подобряването на ефективността им в работата. Да придобият международен опит.

canvas

Направете нечий живот по-добър, като дарите част от своя.

Бъди доброволец!

Образователни проекти

Доброволчесто

image
Какво правим ние?

Създаваме по-добро бъдеще

Образование за младежи

Доброволчески обмен

Личностно развитие

Имате въпрос?

Имате въпрос?

Лесно ли можем да се включим в доброволчески програми?
Да. Свържете се с нас или наш доброволец, за да ви разкажем за своя опит.
Можем ли да упражним език и познания на доброволчески проект?
Да. Това е една от основните цели.
Мога ли да се включа дистационно във вашите обучения>
Да. Предоставили сме всичко необходимо в нашата платформа, за да започнете пътя си като доброволец.