Сдружение „Институт Перспективи“ стартира 12-месечна програма за квалификация на млади хора, които да придобият компетентност относно разработване на проекти за развитие на малките населени места чрез новите програми на ЕС за здравеопазване, образование и социални грижи. 

Участниците ще се екипират с принципите на младежката работа в контекста на провежданите политики на ЕС, както и да се придобие основна компетентност за разработване на младежки проекти. Освен това се цели:

  • Да бъде демонстрирана нагледно същността на обучението, посредством методологията на неформалното учене;
  • Да се създадат предпоставки за сближаване и опознаване между участниците;
  • Да се представят техники и методи за решаване на конфликти в международен контекст;
  • Да се демонстрира същността на взаимодействието при изпълняване на групови задачи, в съответствие с европейските ценности и хоризонталните политики за равни възможности за участие.  

Очаквани образователни резултати:

-Участниците да придобият компетенции за взаимодействие с личности, притежаващи различен профил и културна идентичност;

-Да придобият знания за изпълнението на младежки инициативи, в съответствие с принципите на младежката работа, европейските ценности и методологията на неформалното учене;

-Да придобият компетентност за създаване на международни партньорства, чрез разписване на проекти за младежка ангажираност и свързаност;

-Да бъдат подготвени за решаването на възникнали конфликтни ситуации;

-Да разберат силата и ефекта на младежките образователни инициативи, като инструмент за местно развитие.

В първото издание на програмата се включиха 30 младежи от 12 различни населени места на България.