Сдружение „Институт Перспективи“  като основен партньор на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ от 17 юли 2017 г. за период от четири учебни години ще изпълнява проект за Иновативно училище.  Приносът на „Институт Перспективи“ е при прилагането на иновация „Педагогика на освобождението“.  ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ е утвърдено  за иновативно училище, с Решение  № 391 от 17 юли 2017 г.  на Министерски съвет за приемане на Списък на иновативните училища,  на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Ангажиментът на организацията  е да включва във всеки учебен час по предметите „Предприемачество“, „История и цивилизация“ и  „Гражданско образование“  младежки работници, имащи компетентността да организират образователни инициативи в съответствие с методологията на неформалното учене. 

Младежки работници  на организацията са получили квалификацията си вследствие на множество участия в международни младежки обмени и тренинг курсове по КД1, сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+“. Съвместно с редовен учител по дадения предмет организират учебния процес, включвайки образователни инструменти от неформалното учене. Един иновативен час е с продължителност от 90 минути.  Младежкият работник заедно с учителя насърчават активното участие  на учениците в образователния процес, утвърден по учебните планове. 

При иновативните часове се насочва вниманието на учениците към процесът на рефлексия, чрез който младите хора приемат  новите знания. Осъзнават собствените си чувства, изпълнявайки индивидуални и групови задачи. Констатират предимствата и предизвикателствата, оказващи влияние за достигането до поставените образователни цели.

Този проект демонстрира положителния ефект, който има неформалното учене за пълноценното развитие на младите хора. Посредством прилаганата иновация затвърждаваме знанията, получавани чрез подхода на неформалното учене. Чрез изпълнението на проекта ние  правим ключови стъпки към реалното интегриране на неформалните техники на учене в българската образователна система.