Цялостната структура на Институт Перспективи е насочена към предоставянето на възможности за пълноценно участие на младите хора в процеса на планиране, реализация и оценка на младежки инициативи. С цел създаване на устойчивост и балансиран преход, водещ до младежко мотивиране сме създали йерархично шест степенно ниво, които отговарят на съпричастността на личността спрямо мисията и целите на Институт Перспективи.

Първо ниво – „Кандидат членове“. Това са личности на възраст над 18г. които са участвали в минимум 2 инициативи на местно ниво, и една транснационална мобилност в рамките на ЕС (младежки обмен или тренинг курс). За да добие статут на „кандидат член“ личността подава заявление, след което в 12 месечен срок е нужно да докаже съпричастност към мисията на организацията ни. Условията за успешно приемане в следващите нива на организацията са: Да организира минимум 3 местни инициативи, като ангажира минимум 30 младежи в уязвимо положение в неформално обучение. Към настоящият момент разполагаме с 47 кандидатури.

Второ ниво – „Доброволци“. Това са личности на възраст над 16 г. които са участвали пряко в планирането и реализирането на местни инициативи в продължителност на минимум шест месеца. Доказали са че могат да бъдат посланици на „ЕС знания“ сред свои връстници и общност. Като доброволци, имат право да участват в до три транснационални инициативи в ЕС на година. Има право да предлага инициирането на активности, които са основани на принципите на доброволчеството или споделената икономика. Към настоящият момент в Институт Перспективи, броят на доброволците е 40.

Трето ниво – „Младежки координатор“ в малко населено място. Участвал е поне 12 месеца в дейността на Институт Перспективи, създал е неформален клуб в неговият роден град. Организирал е минимум 5 мероприятия свързани с интеграционните политики на ЕС и мисията на Институт Перспективи. Участвал е успешно в минимум три транснационални мобилности в ЕС. Като младежки координатор има право да бъде включван в реализирането на национални младежки проекти и да получава хонорари след подписани граждански договори. Има право да отправя искания за финансиране на местни инициативи от бюджета на Институт Перспективи.

Четвърто ниво – „Асоцииран експертен член“ . Личност, която е била съпричастна към дейността на Институт Перспективи повече от 3 г. Притежаваща образователна степен „магистър“ или „доктор“. Ако се отнася за хуманитарните, социалните или икономическите науки. Или умения да разработва дигитални и IT продукти. Участва пряко в разработването на интелектуални продукти, организирането на мероприятия от национално и европейско ниво като конференции, семинари и кръгли маси. Неговата дейност се заплаща чрез получено финансиране по европейски програми.

Пето ниво – „Член на общо събрание“. Това е висшият „законодателен“ орган на Институт Перспективи. В него участват всички учредители на организацията плюс личности, които са били на позиция в предходните нива. Членовете на общото събрание, определят посоката на развитие на организацията, разработват стратегии, правилници и др. Участват пряко в разработването и изпълнението на всички национални и европейски проекти. Имат право да ръководят групи в качеството си на тийм лидери по време на младежки обмени. Търсят национални и европейски партньори. Проучват възможностите за финансиране на инициативите от местно до европейско ниво.

Шесто ниво – „Управителен Съвет“. В състава му се включват 3 члена от общото събрание, които заемат позициите на Председател, зам.-председател и Секретар. Те пряко отговарят за изпълнението на решенията на общото събрание. Координират дейността по всички национални и европейски проекти чрез личностите от първите пет нива. Участват в национални съвети, работни групи и т.н. Представляват официално организацията пред други институции, власти и бизнеса.