НОВИНИ‎ > ‎

Започваме изпълнението на проект - Бъдещето е Толерантност

posted Oct 8, 2016, 2:23 PM by Institute Perspectives   [ updated Oct 8, 2016, 2:24 PM ]

Сдружение „Институт Перспективи“ съвместно с ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ спечелиха проект със заглавие: „Бъдещето е толерантност“, финансиран по КП 33.15-2016 на ЦОИДУЕМ. ДОГОВОР № БС – 33.15-1-022/28.09 2016 г. Проекта ще се изпълнява в периода 01.10.2016 г. – 30.10.2017 г.  

Основната цел на проекта е да се постигне пълноценна социализация на ученици и младежи от етническите малцинства на територията на община Свищов. Специфичните цели на проекта, които са логически последователни и релевантни с основната цел са:

·         Да се преодолеят негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи;

·         Да се постигне диалог между малцинствата и мнозинството на територията на община Свищов.

·    Да се повиши информираността сред младежите от малцинството и мнозинството за същността на толерантността и междукултурния диалог.

·         Да се придобият компетенции на учениците за работа в реална мултикултурна среда.

·         Да се осведомят родителите на децата и учениците от етническите малцинства за възможностите за социална реализация на децата им.

·         Да се идентифицират предизвикателствата пред социалната интеграция на учениците и младежите от етническите малцинства.

·         Да се повишат компетенциите на младежки работници, учители и родители за работа в мултикултурна среда.

·         Да се повиши делът на ученици и младежи от малцинствата на територията на община Свищов, които са граждански активни.

·   Да се минимализират съществуващите социални бариери, основани на предразсъдъци и дискриминация, които довеждат до лоша реализация както в трудовия пазар така и в социалната реализация на представителите на етническите малцинства.

·      Да се повиши делът на учениците от етническите малцинства от територията на община Свищов, които продължават да се обучават във висши учебни заведения.

·     Да се утвърди общински план – стратегия със заложени дейности за поетапна десегрегация на училища и за преодоляване на вторично сегрегираните такива.

. За текущия проект, екипът по управлението е разработил иновативна методология, която съдържа елементи от формалното, неформалното образование и практически дейности.  В разработената методология, всяка следваща дейност произлиза от предходната и кореспондира с предстоящите дейности в проекта.  В началото на проекта се стартира със серия от дискусии и беседи с родители. Успоредно с тях се провеждат работа по групи и сформиране на доброволческият корпус „Активатори“. Последващата стъпка е учениците да споделят наученото посредством работа на терен в мултикултурна среда. Следва мониторинг и анализ на постигнатите резултати и създаване на междинен доклад, съдържащ предизвикателства и препоръки относно хода на изпълнението на дейностите по проекта. Следва обучителна част, целяща развитието на компетенциите на родители, учители, ученици и младежи за работа в мултикултурна среда. Следващата стъпка са занимания по групи чрез интерактивни игри и симулации за затвърждаване на граждански и социални умения в младежите и учениците от етническите малцинства. Новопридобитите знания посредством беседи и споделяне на наученото чрез работа на терен ще бъде споделено от младежи и ученици към родители, като така ще се мултиплицират знанията участниците в предходните дейности. В заключение, младежите и учениците от малцинствата които са се социализирали, ще посетят висши образователни институции в които да продължат своята пълноценна интеграция в обществото посредством образование.