НОВИНИ‎ > ‎

Институт Перспективи започва да изпълнява проект - AGAINST YOUTH UNEMPLOYMENT THROUGH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

posted Feb 1, 2017, 7:54 AM by Institute Perspectives
Нашата организация започва да реализира проект за младежки обмен по КД1 на програма "Еразъм+". Проекта е с продължителност 5 месеца и има за основна цел споделянето на добри практики  между младежи, експерти, представители на публичните власти, бизнеса и социални предприемачи да се повишат знанията на 32 младежи на възраст 15-24г. от NEETs групата и 8 тийм лидери на възраст 18+, които да са способни самостоятелно или в група да развият процесът от идея до работещ модел на социалното предприемачество.  Нуждата от проекта се поражда от твърде високият дял на т.нар. „NEETs – група“ - младите хора, които нe работят, нe се образоват, нe се обучават. По данни на Евростат от  11 август 2016, на ниво 28 страни членки на ЕС, равнището на младежите на възраст 15-24г., които попадат в NEETs групата е 12%.  Отчитайки предизвикателствата, произтичащи от мигрантската криза, населването на Европа с хора от други култури и националности, възниква нуждата от иновативни решения за бъдещето съвместно съжителство. Вземайки предвид съществуването на социални проблеми, които са извън икономическата сфера и не се превъзмогват чрез иманентните социални функции на предприемачеството и пазарната икономика. 

Основните дейности по проекта са младежки обмен- програмни страни, който ще бъде проведен в гр. Свищов, България с участието на всички партньорски организации от Румъния, Гърция, Белгия, Франция, Словакия, Португалия и Италия. Чрез младежкият обмен с участието на 32 младежи и 8 тийм лидера и съвместна им  работа за девет дневен период. За да се въздейства  пряко върху младежите на възраст 13-30г. живеещи в регионите на организациите партньори, които попадат в NEETs групата, всички участници ще организират по една самостоятелна инициатива за мултиплициране на опита, чрез която ще се приложат директно новопридобитите компетенции по време на младежкият обмен. В настоящият проект ще бъдат използвани основно методите и техниките на неформалното учене.Всички участници ще подготвят съвместно минимум 6 идеи за стартиране на бизнес, основан на принципите на социалното предприемачество. Идеите ще бъдат детайлно разписани в книга с добри практики. Всяка идея ще бъде визуализирана чрез късометражни филми. 

Чрез изпълнението на дейностите по проекта организаторите ще предоставят възможност на участниците да осъзнаят основният мотив на социалното предприемачество, според който личността трябва да спомага за решаването на социални задачи на уязвими групи и членове на обществото. При разработването на идеите за социалното предприемачество, ще се вземе предвид възможността за включването на мигранти в процесът по имплементиране на социалните предприятия, което от своя страна ще благоприятства създаването на условия за ангажирането на неактивната работна сила сред мигрантите, което от своя страна ще насърчи както толерантността, така и утвърждаването на модели за работа и взаимопомощ между „старите“ и „новите“, европейци, което ще бъде предпоставка за устойчив и приобщаващ растеж на ЕС. 

Чрез успешното изпълнение на дейностите по проекта ще последва влияние изразяващо се в повишаване на институционалният капацитет на неправителствените организации и заинтересованите страни, изпълняващи политики в областите на социалната сфера, образованието и обучението. 
Ще се постигне стимулиране на образованието и обучението. Ще се разшири равният достъп до възможностите за учене на описаните целеви групи, чрез използваните неформални методи. Участниците ще осъвременят своите познания, компетенции и умения за развитието на социално предприемачески идеи. Чрез реализирането на идеите в работещи бизнес модели, ще се повишат възможностите за наемането на безработни младежи, което ще понижи все още високите нива на младежката безработица в ЕС. Новосъздадените идейни модели на социалното предприемачество, ще спомогнат за  обединението на усилията на младежи, бежанци, неправителствени организации и инвеститори срещу огромният проблем на младежката безработица, чието решение според участващите в проекта партньорски организации е възможно чрез създаването и прилагането на предприемачески идеи, благоприятстващи социалното развитие на цялата европейска общност. 

Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и Центърът за развитие на човешките ресурси. 
Договор №2016-3-BG01-KA105-035230

Comments