НОВИНИ


Възможност за заетост за разработка на иновативна методология

posted Nov 7, 2019, 9:37 AM by Institute Perspectives

Сформираме екип, който през следващите 30 месеца ще разработи, приложи и разпространи методология за активирането на младите възрастни.

Институт Перспективи, съвместно със Словенска, Хърватска и Португалска организации, откриха предизвикателство, което има капацитета да се трансформира в работещо решение за множество съвременни глобални проблеми. Съществува група от млади хора на възраст 25-35 г., които могат да се превърнат в генератори на пълноценно и ореантирано към личностите развитие. Въпреки множеството образователни механизми и подходи, младите възрастни не са вписват достатъчно добре в тях.Съществуват пречки, възпрепятстващи ангажирането на публичните механизми и лостове. Нужни са нови решения, за да могат те да разгърнат потенциала си и да вземат достойно водещо място в обществото. Младите възрастни са поколението, родено през т.нар. „ преход“ . Това са личности, които са родени в последните години преди  „дигиталната ера“.

Младите възрастни са ключа, за отварянето на възможности за ангажирането широката гама от публични и бизнес инструменти, посредством които да създадат условия за пълноценно и устойчиво развитие в малките населени места.

Институт Перспективи, обявява възможност за включване на 3 личности, които през следващите 30 месеца, ще участват в:

-Разработването на 4 интелектуални продукта.

-Квалификационни курсове в Словения и Португалия.

-Ще сформират клас от 12 млади възрастни, които ще трябва да квалифицират.

-Организиране на европейска конференция в България.

 

Резюме на проекта:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-SI01-KA204-060564

 

Ползи:

-Сключване на граждански договор за изработката на интелектуалните продукти.

-Установяване на контакти с експерти от партньорските страни.

-Създаване на контакти с млади хора от цялата страна.

-Поставяне на основи за бъдещи проекти за местно развитие.


Профил на експертите:

-Да владеят английски език на писмено и вербално ниво.

-Да имат желание за развитие на малките населени места в Р България. 

-Да имат опит в създаването научни разработки и анализи. 

-Да имат готовност да участват в европейски семинари и срещи. 

-Да имат опит в провеждането на обучение за възрастни хора.

 

Как да кандидатствате:

-Изпратете ваше актуално CV + кратка мотивация до 15 изречения + телефон за връзка на мейл – iro@institute-perspectives.com

 

Краен срок за кандидатстване 22.11.2019 г. 

Покана за свикване на общо събрание

posted Jul 31, 2019, 2:47 AM by Institute Perspectives


Представени бяха резултатите от работните срещи „Ние желаем да…?“

posted Feb 11, 2017, 1:24 PM by Institute Perspectives   [ updated Feb 11, 2017, 1:49 PM ]

На 11. 02. 2017 г. младежките работници на Институт Перспективи и председателят на управителният съвет  г-н Ахмед Куйтов, по покана на  г-жа Катя Сугарева, председател на Сдружение „Зелена Шапка“ взеха участие в среща KeyCoNet.

Специални гости на събитието бяха заместник кмета на община Свищов – г-жа Анелия Димитрова, кметицата на село Вардим г-жа Сенка Добрева, Румяна Кузева, началник Отдел „Образование” в Община Свищов. доц. д-р Галина Захариева, ръководител на катедра МИО към С.А „Д.А. Ценов“,  г-н Альоша Кушлов, главен учител на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, г-жа Красимира Кирчева от СУ „Димитър Благоев“ и други представители на държавни и общински институции имащи отношение към младежките дейности и образованието.

По време на срещата Никола и Мариета Живкови, учредители на Институт Перспективи, запознаха участниците с методите на неформалното учене и алтернативните способи за решаване на спорове в училище чрез медиация.

Младежките работници на Институт Перспективи - Йоан Йорданов, Любослав Лесичков, Георги Денков, Моника Леонова и Ваня Иванова, фасилитираха специална работна среща чрез неформалният метод на учене „Световно кафене“ чрез който учители, родители и представители на местата власт, идентифицираха проблемите пред Свищовските младежи, които възпрепятстват тяхната активност.

По време на срещата председателят на Институт Перспективи запозна участниците в срещата за резултатите от работите срещи „Ние желаем да…?“, които са част от дейностите по проект:Нови хоризонти за младежите на Свищов, Дог.№ 25-00-25/15.12.2016г. Бенефициент – Сдружение „Институт Перспективи“. Финансиран от Националната  програма за Младежта 2016-2020, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”.

 Г-н Ахмед Куйтов, сподели че при реализирането на работните срещи „Ние желаем да…?“ участие са взели 260 младежи на възраст 16-25г., които са ученици и студенти в град Свищов и населените места на общината.  След анализа на 15-те проведени работни срещи екипът по управлението на проекта констатират че пречка пред активизирането на младежите са бедността, безработицата, емиграцията, образователната система, бездействието, недоверието между хората, песимизмът, апатията, алчността, страхът, стресът, агресията. Според младите хора от Свищов, проявленията на изброените негативни обществени явления са най-често замърсената околна среда, липсата на развлечения, алкохолизмът, наркоманията, проституцията, насилието между младежите, расизмът, корупцията, неграмотността сред младежите, лицемерието и егоизмът, отрицателният прираст на населението, престъпността, ниските заплати, лошият междуселищен публичен транспорт, влошена пътна инфраструктура, липса на конкурентна бизнес среда, бездомни хора, липса на информация за неформалното учене, липса на морални ценности, липса на подкрепа, неефективно здравеопазване, ниска обща култура, загубена връзка между поколенията.

Анализът на препоръките, които са направили младежите на Свищов за това как те трябва да бъдат активни показва че “рецептата“ за активизирането на младежите и намаляването на въздействието на описаните от тях проблеми, които пряко рефлектират върху техния живот са: амбиция, възпитание, надежда, любов, мотивация, трудолюбие, почтеност, решителност, смелост, уважение към хората, ясна визия, дисциплина, външни инвестиции.

По време на срещата г-н Куйтов, информира участниците за проектите по които работи Институт Перспективи и бъдещите мерки, които ще предприеме организацията за подпомагането на младежите  от Свищов. Той анонсира, че предстоят участия на Свищовски младежи в международни обмени по програма „Еразъм+ в Испания, Италия и Турция.


Институт Перспективи проведе семинар в ПГ по ЛПС гр. Свищов

posted Feb 1, 2017, 9:24 AM by Institute Perspectives

Младежките работници от Институт Перспективи – Сандра-Мария Хенриксон, Алексей Алексеев Аданцов, Георги Симеонов Денков и Любослав Недялков Лесичков проведоха в Професионалната гимназия по лека промишленост и строителство в гр. Свищов семинар с тема – Неформалното учене в помощ на ученика. Целта на събитието бе да се демонстрират техниките от неформалното учене за подбуждане на интерес към образованието. Специфичното за семинара е той се реализира по предложение на ученици от ПГ по ЛПС гр. Свищов, участвали в предходни обучения на нашата организация. Също така семинарът е първият, който се фасилитира от Сандра и Алексей, които са ученици от 9 и 10 клас на СУ „Николай Катранов“ и СУ „Димитър Благоев“. Младежките работници разясниха на учениците за същността на неформалното учене и как то подпомага по-ефективното усвояване на знания, които спомагат за професионалната реализация на личността.

Любослав и Георги, които са едни от най-активните младежки работници, участвали във всички инициативи на организацията ни от месец Юли 2016г. до моментадемонстрираха неформални техники за създаване на доверие между участниците и изграждане на екип.

Чрез семинарът екипът на Институт Перспективи продължава да популяризира неформалното учене сред училищната общност в гр. Свищов.
Институт Перспективи започва да изпълнява проект - AGAINST YOUTH UNEMPLOYMENT THROUGH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

posted Feb 1, 2017, 7:54 AM by Institute Perspectives

Нашата организация започва да реализира проект за младежки обмен по КД1 на програма "Еразъм+". Проекта е с продължителност 5 месеца и има за основна цел споделянето на добри практики  между младежи, експерти, представители на публичните власти, бизнеса и социални предприемачи да се повишат знанията на 32 младежи на възраст 15-24г. от NEETs групата и 8 тийм лидери на възраст 18+, които да са способни самостоятелно или в група да развият процесът от идея до работещ модел на социалното предприемачество.  Нуждата от проекта се поражда от твърде високият дял на т.нар. „NEETs – група“ - младите хора, които нe работят, нe се образоват, нe се обучават. По данни на Евростат от  11 август 2016, на ниво 28 страни членки на ЕС, равнището на младежите на възраст 15-24г., които попадат в NEETs групата е 12%.  Отчитайки предизвикателствата, произтичащи от мигрантската криза, населването на Европа с хора от други култури и националности, възниква нуждата от иновативни решения за бъдещето съвместно съжителство. Вземайки предвид съществуването на социални проблеми, които са извън икономическата сфера и не се превъзмогват чрез иманентните социални функции на предприемачеството и пазарната икономика. 

Основните дейности по проекта са младежки обмен- програмни страни, който ще бъде проведен в гр. Свищов, България с участието на всички партньорски организации от Румъния, Гърция, Белгия, Франция, Словакия, Португалия и Италия. Чрез младежкият обмен с участието на 32 младежи и 8 тийм лидера и съвместна им  работа за девет дневен период. За да се въздейства  пряко върху младежите на възраст 13-30г. живеещи в регионите на организациите партньори, които попадат в NEETs групата, всички участници ще организират по една самостоятелна инициатива за мултиплициране на опита, чрез която ще се приложат директно новопридобитите компетенции по време на младежкият обмен. В настоящият проект ще бъдат използвани основно методите и техниките на неформалното учене.Всички участници ще подготвят съвместно минимум 6 идеи за стартиране на бизнес, основан на принципите на социалното предприемачество. Идеите ще бъдат детайлно разписани в книга с добри практики. Всяка идея ще бъде визуализирана чрез късометражни филми. 

Чрез изпълнението на дейностите по проекта организаторите ще предоставят възможност на участниците да осъзнаят основният мотив на социалното предприемачество, според който личността трябва да спомага за решаването на социални задачи на уязвими групи и членове на обществото. При разработването на идеите за социалното предприемачество, ще се вземе предвид възможността за включването на мигранти в процесът по имплементиране на социалните предприятия, което от своя страна ще благоприятства създаването на условия за ангажирането на неактивната работна сила сред мигрантите, което от своя страна ще насърчи както толерантността, така и утвърждаването на модели за работа и взаимопомощ между „старите“ и „новите“, европейци, което ще бъде предпоставка за устойчив и приобщаващ растеж на ЕС. 

Чрез успешното изпълнение на дейностите по проекта ще последва влияние изразяващо се в повишаване на институционалният капацитет на неправителствените организации и заинтересованите страни, изпълняващи политики в областите на социалната сфера, образованието и обучението. 
Ще се постигне стимулиране на образованието и обучението. Ще се разшири равният достъп до възможностите за учене на описаните целеви групи, чрез използваните неформални методи. Участниците ще осъвременят своите познания, компетенции и умения за развитието на социално предприемачески идеи. Чрез реализирането на идеите в работещи бизнес модели, ще се повишат възможностите за наемането на безработни младежи, което ще понижи все още високите нива на младежката безработица в ЕС. Новосъздадените идейни модели на социалното предприемачество, ще спомогнат за  обединението на усилията на младежи, бежанци, неправителствени организации и инвеститори срещу огромният проблем на младежката безработица, чието решение според участващите в проекта партньорски организации е възможно чрез създаването и прилагането на предприемачески идеи, благоприятстващи социалното развитие на цялата европейска общност. 

Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и Центърът за развитие на човешките ресурси. 
Договор №2016-3-BG01-KA105-035230

Институт Перспективи беше партньор по проект: "Determinate YOUrself"

posted Dec 1, 2016, 2:26 AM by Institute Perspectives

От 16 до 24 ноември в град Елк, Полша се проведе тренинг курс на тема "Determinate YOUrself", където взеха участие и двама българи – ас. д-р. Бойчо Бойчев от С.А „Димитър Ценов“  и Ирина Люцканова, членове на Институт Перспективи. Международният проект е част от програмата Erasmus+, която подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. По проекта "Determinate YOUrself" работиха 24 младежи от Полша, Македония, Естония, Гърция, Латвия, Италия, Словения, Чехия, Румъния и България.

Идеята на програмата беше участниците да научат повече за метода психо-гимнастика и за ролята му при работа с младежи от различни групи, включително и уязвими групи. Психо-гимнастиката се използва като инструмент за работа и подпомагане на лица, отхвърлени от обществото, както и обмен на опит, знания и информация за решаване на социални казуси.

Чрез психо-гимнастиката могат да бъдат променени нагласите на индивида и да се подобри приспособимостта на човек към условията на живот с помощта на система от целенасочено подбрани и планомерно използвани психологически и педагогически средства за въздействие, индивидуални беседи и групови обсъждания, разяснения и убеждения, словесни внушения и самовнушения, изменения в обстановката и специално съставен режим, трудова психотерапия и колективни мероприятия и пр.

В първата част на тренинг курса участниците работиха с психолози и изучаваха различните методи за работа с хора със специални нужди. Втората част на обучението беше практически насочено – участниците сами разработиха и реализираха програми за работа с деца от различни възрасти и за хора с проблеми.

Институт Перспективи беше партньор по проект с тема: Green R(evolution)

posted Nov 28, 2016, 4:42 AM by Institute Perspectives

В периода 19-27 ноември 2016г. се проведе младежки обмен по КД1, Сектор „Младеж“ на програма „Еразъм+“ в гр. Болу, Турция. В който участие взеха 36 младежи от Литва, Румъния, Македония, Унгария, Турция и България. Участниците от нашата организация бяха Любослав Лесичков, Светослав Дичков от СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов. Георги  Денков от СУ „Димитър Благоев“ гр. СвищовЛюдмил Тодоров от ПГ по ЛПС гр. Свищов и Бориса Глушкова от ПЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново. Всички те бяха селектирани за участие, след като преминаха успешно през обученията на лятна академия „Перспективи“, която се проведе в периода юли-септември 2016г.  Ръководител на групата и фасилитатор по време на обмена беше г-н Ахмед Куйтов.

Основната цел на обмена беше да се обсъдят проблемите на околната среда и да се потърсят решения за тях. Чрез обмена се създаде основа за последващо сътрудничество между младежите от различните страни.  Младежите от България презентираха основните предизвикателства пред екологичното благополучие в страната ни. Заедно с другите младежи подготвиха късометражни филми, които предлагат решения  по основни проблеми. Групово с чуждестранните участници разработиха проекта идея за бъдещо събитие.

Г-н Ахмед Куйтов изнесе пред участниците лекции на теми: Младежките проекти по програма „Еразъм+;  Младежката работа чрез неформалните техники на обучение;  Европейските политики в областта на околната среда

Започваме изпълнението на проект - Бъдещето е Толерантност

posted Oct 8, 2016, 2:23 PM by Institute Perspectives   [ updated Oct 8, 2016, 2:24 PM ]

Сдружение „Институт Перспективи“ съвместно с ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ спечелиха проект със заглавие: „Бъдещето е толерантност“, финансиран по КП 33.15-2016 на ЦОИДУЕМ. ДОГОВОР № БС – 33.15-1-022/28.09 2016 г. Проекта ще се изпълнява в периода 01.10.2016 г. – 30.10.2017 г.  

Основната цел на проекта е да се постигне пълноценна социализация на ученици и младежи от етническите малцинства на територията на община Свищов. Специфичните цели на проекта, които са логически последователни и релевантни с основната цел са:

·         Да се преодолеят негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи;

·         Да се постигне диалог между малцинствата и мнозинството на територията на община Свищов.

·    Да се повиши информираността сред младежите от малцинството и мнозинството за същността на толерантността и междукултурния диалог.

·         Да се придобият компетенции на учениците за работа в реална мултикултурна среда.

·         Да се осведомят родителите на децата и учениците от етническите малцинства за възможностите за социална реализация на децата им.

·         Да се идентифицират предизвикателствата пред социалната интеграция на учениците и младежите от етническите малцинства.

·         Да се повишат компетенциите на младежки работници, учители и родители за работа в мултикултурна среда.

·         Да се повиши делът на ученици и младежи от малцинствата на територията на община Свищов, които са граждански активни.

·   Да се минимализират съществуващите социални бариери, основани на предразсъдъци и дискриминация, които довеждат до лоша реализация както в трудовия пазар така и в социалната реализация на представителите на етническите малцинства.

·      Да се повиши делът на учениците от етническите малцинства от територията на община Свищов, които продължават да се обучават във висши учебни заведения.

·     Да се утвърди общински план – стратегия със заложени дейности за поетапна десегрегация на училища и за преодоляване на вторично сегрегираните такива.

. За текущия проект, екипът по управлението е разработил иновативна методология, която съдържа елементи от формалното, неформалното образование и практически дейности.  В разработената методология, всяка следваща дейност произлиза от предходната и кореспондира с предстоящите дейности в проекта.  В началото на проекта се стартира със серия от дискусии и беседи с родители. Успоредно с тях се провеждат работа по групи и сформиране на доброволческият корпус „Активатори“. Последващата стъпка е учениците да споделят наученото посредством работа на терен в мултикултурна среда. Следва мониторинг и анализ на постигнатите резултати и създаване на междинен доклад, съдържащ предизвикателства и препоръки относно хода на изпълнението на дейностите по проекта. Следва обучителна част, целяща развитието на компетенциите на родители, учители, ученици и младежи за работа в мултикултурна среда. Следващата стъпка са занимания по групи чрез интерактивни игри и симулации за затвърждаване на граждански и социални умения в младежите и учениците от етническите малцинства. Новопридобитите знания посредством беседи и споделяне на наученото чрез работа на терен ще бъде споделено от младежи и ученици към родители, като така ще се мултиплицират знанията участниците в предходните дейности. В заключение, младежите и учениците от малцинствата които са се социализирали, ще посетят висши образователни институции в които да продължат своята пълноценна интеграция в обществото посредством образование.

 

                                 
                                 
                                 
                                 

В Свищов се провежда уникална по рода си инициатива!

posted Aug 8, 2016, 2:18 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 8, 2016, 2:19 AM ]

От 8 август до 2 септември в Свищов нашата организация в името на просперитета на младежите и тяхното ползотворно развитие организира серия от обучителни курсове за млади хора на възраст 13-30г.  Лектори и основни модератори, ще бъдат стажантите от нашата организация, които са от Италия, Испания и Полша. Те са селектирани измежду 40 кандидати от над 15 европейски страни. Тримата лектори, са ерудирани млади хора на възраст 22-25г. Всеки ден заниманията с младите хора ще бъдат от 15:00 до 17:00 ч. в зала 31 на ДТГ „Димитър Хадживасилев“ гр. Свищов.

Основната цел на заниманията е да покаже на младите Свищовлии, широката гама от възможности за професионално и личностно развитие, чрез участия в европейски образователни програми. Информацията ще бъде споделяна с младите хора посредством методите на неформалното образование.   

Важно е да се отбележи, че инициатива с толкова дълга продължителност и водена от международни лектори е единствена по рода си за България. Поради този факт, ние от Институт Перспективи, насърчаваме всички хора в Свищов да споделят тази информация с младежите. Тъй като участието в тези занимания, може да им отвори врата от многото европейски възможности. Младите хора могат да посетят веднъж някое от заниманията и ако им допадне да продължат.

Ние от Институт Перспективи, гарантираме, че най-активните и амбицирани младежи в близкото и далечно бъдеще ще ги включваме в екипите на проекти по които работим.

Важно е да отбележим, че от интереса и присъствието на младите хора, зависи дали нашата организация ще продължи да работи в Свищов или ще се насочи към развитието на младежкият потенциал в други точки на Европа.

 

Снимки от първите 2 еднодневни обучения проведени през месец Юли от нашата организация посветени на програмата „Еразъм+

   

   

Български младежи участваха в международен обмен посветен на екологичното мислене.

posted Aug 1, 2016, 12:14 PM by Institute Perspectives   [ updated Aug 1, 2016, 12:15 PM ]

В периода 21-27 юли 2016г. се проведе младежки обмен с тема – Ecofriendly в гр.Авейро, Португалия в който участваха 70 младежки работници от Португалия, Турция, Хърватия, Латвия, Италия, Хърватия, Унгария, Румъния и България. Българската делегация бе водена от председателят на Институт Перспективи – г-н Ахмед Куйтов и шест младежи на възраст 17-26г. от софийската и великотърновската структура на организацията.  Младежкият международен обмен е финансиран по програмата „Еразъм+, КД1, сектор „младеж“.

Основната цел на обмена е била да допринесе за повишаването на знанията и компетенциите на младежите за околната среда, основано на активно гражданство и чрез утвърждаване на ценностите на европейската демокрация и въз основа на оценяването на устойчивостта и ефективността при използването на природните ресурси. Повишаването на екологичните знания при младежите има за цел да ги мотивира да бъдат про-активни социални елементи носещи промяната в парадигмата на околната среда и еко възстановяването. 70 участника след обмена ще извършват инициативи за осведомяване на своите общности за съществуващите екологични проблеми и възможните решения.

Г-н Ахмед Куйтов, по време на обмена изнесе две публични лекции пред участниците посветени на:

-Важността на Еразъм+ за развитието и затвърждаването на европейските ценности сред европейските младежи.

-Изграждане на групова динамика посредством неформални методи на образование;

Елена Николова, ученичка в ЕГ „проф. д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново беше фасилитатор на айсбрейкърите.

По време на обмена, всички участници посетиха завод за рециклиране на отпадъци. Участниците проследиха процеса на рециклиране на боклука от пристигането му в камион до превръщането му в тор. 

 

 

1-10 of 31