КЛУБОВЕ

Ръководството на младежкия клуб се изпълнява от „Председател“, който ръководи изпълнението на целите и дейностите на клуба. Също така набира и ръководи доброволците на клуба.   Председателя информира доброволците за актуалните проекти и инициативи на института. Председателя предлага инициативи за изпълнение, които е нужно да бъдат одобрени от председателя на УС на Институт Перспективи. Председателите на клубове се избират от УС на Инситут Перспективи за срок от една година, без ограничение в мандатността.

Към настоящия момент има функциониращи клубове във Варна, Велико Търново, Русе, София. Като в близкото бъдеще предстои да се сформират клубове в Свищов и Стара Загора.