Участвай в обучение - Мощта на младежкият работник

posted Dec 25, 2016, 9:38 AM by Institute Perspectives   [ updated Jan 3, 2017, 1:25 AM ]


Във връзка с изпълнението на проект „НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ В СВИЩОВ“ по Националната програма за младежта (2016-2020). Институт Перспективи търси 30 младежи за участие в обучение: "Мощта на младежкия работник".

 

Резюме на проекта:

Нови хоризонти за младежите на Свищов“ е проект разработен от младежи за младежи. Чрез изпълнението на четири основни дейности:

         Работни срещи „Ние желаем да...?“ ще се проучат и идентифицират потребностите и интересите на младите хора на община Свищов.

          Обучение „Мощта на младежкия работник“, ще предостави възможност на 30 младежи да придобият компетенции на младежки работници.

         Ще се разработи обучителна програма за развитие на ключовите компетенции, насърчаващи гражданското участие на младежите.

         Младежите самостоятелно ще инициират провеждането на шест информационни дни за популяризирането на активното включване на младежите „Съдействай и въздействай !“. Успешното реализиране на дейностите ще активизира 700 неактивни младежи на възраст 13-29г. Чрез методите и подходите на неформалното образование те ще развият своите ключови компетенции, ще придобият практическа информация как да се включват активно в общественият живот. Ще бъдат информирани за актуалните възможности за участия в инициативи и програми на национално и европейско ниво. Ще бъдат обучени 30 младежки работници, които ще придобият квалификация за работа с млади хора и младежи в риск от социално изключване. Проекта ще предостави ценна възможност на младежите от Свищов да получат практически ориентирана информация, която до момента не е достигала до тях. Цялостната реализация на проекта ще активизира младежите на Свищов и ще им покаже широката гама от хоризонти на националните и европейски програми, подпомагащи тяхното личностно и професионално развитие.

    

За обучението:

В периода 12-15.01.2017г. в гр. Свищов ще се проведе обучение за 30 младежи на възраст 15-24г. След успешното завършване на обучението, участниците  ще се превърнат в младежки работници, които ще развият своите компетенции за насърчаването на самоорганизирането на събития, популяризиращи активното младежко включване. Ще придобият практически опит, как да прилагат неформалните методи на обучение при работата им с младежи във формалните образователни институции като училища и университети. Ще усъвършенстват своите умения за прилагането на неформални методи на обучение, целящи популяризирането на младежкото включване и дейности в партньорство с местните власти и други заинтересовани страни. Младежките работници ще са в състояние да боравят с методи за предаване на общите основни ценности на нашето общество на особено трудните за достигане млади хора. Участниците ще имат знания, как да осигурят превенцията на крайното радикализираните млади хора. Ще се развият способностите им за работа в екип. Ще развият своите умения за справяне с кризисни ситуация в защитена среда. Ще развият своите реторически и презентационни умения. 30 участници ще придобият квалификация за работа с млади хора и младежи в риск от социално изключване.


                                                                                                    ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Ден 1 (12.01.2017) 

09:30 - 11:00: Запознаване на участниците чрез неформални техники за „разбиване на
ледовете“.

11:00-11:15: Чай пауза.

11:15-13:00: Интерактивна презентация за общото и различното между формалното и
неформалното образование.

13:00 -14:00: Обяд.

14:00-15:45: Що е то младежко включване?

15:45-16:00: Чай пауза.

16:00-17:30: Същност на активното младежко включване?

17:30 - 18:00: Време за саморефлексия и самооценка

Ден 2 (13.01.2017) 

09:30 - 11:00: Неформални техники за създаване на екип и изграждане на доверие.

11:00-11:15: Чай пауза.

11:15-13:00: Национални политики и програми за активизиране на младежите.

13:00-14:00: Обяд.

14:00-15:45: Профил и характеристики на младежкия работник.

15:45-16:00: Чай пауза.

16:00-17:30: Вълшебствата на младежкия работник.

17:30 - 18:00: Време за саморефлексия и самооценка.

Ден 3 (14.01.2017)

09:30 - 11:00: Младежкият работник и взаимодействието му с институциите.

11:00-11:15: Чай пауза

11:15-13:00: Същност и приложимост на осемте основни ключови компетенции.
13:00-14:00: Обяд.

14:00-15:45: Проблемът „NEETs“?

15:45-16:00: Чай пауза?

16:00-17:30: Методи и техники за активизирането на младежите от NEETs групата.

Ден 4 (15.01.2017)

09:30 - 11:00: Същност и значение на инициативите за младежи.

11:00-11:15: Чай пауза

11:15-13:00: Практически аспекти на младежка инициатива.

13:00-14:00: Обяд.

14:00-15:45: Лобиране и застъпничество.

15:45-16:00: Чай пауза.

16:00-17:30: Публичност и работа с медии.

17:30 - 18:00: Време за саморефлексия и самооценка.

 

Одобрените младежи ще получат служебна бележка, която удостоверява участието им в обучението. Служебната бележка е документ, който могат да представят в тяхното училище за извинение на допуснатите отсъствия. В края на обучението, всички участници ще получат Удостоверения за участие. По време на обучението, на всички участници ще бъдат предоставени безплатно учебни материали. През всеки ден от обучението, всички младежи ще получат безплатен обяд.

 

Условия за участие

1.     Да сте младеж на възраст 15-24г. живеещ на територията на община Свищов.

2.     В Обучението се насърчава участието на младежи от различни социални групи, които са в риск от изключване. В обучението се насърчава участието на младежи от различни етнически и малцинствени групи.

 

Всички желаещи в срок до 07.01.2017 трябва да изпратят мейл с отговор на следните въпроси на press@institute-perspectives.com

 

Три имена:

Години:

Телефон за връзка:

Училище или университет:

Клас или курс:

Специалност:

Участия в извънкласни дейности:

 

Отговорете на следващите въпроси с минимум 5 и максимум 15 изречения на всеки.

1.  Какви според Вас са новите хоризонти за младежите в Свищов?

 

2.  Кой трябва да помага за личностното и професионално развитие на младите хора?

 

3.  Желаете ли да помагате на своите приятели и познати да са по-добре информирани за техните възможности за в бъдеще?

 

Одобрените  участници ще бъдат информирани на 09.01.2017г. за резултатите от процедурата по подбор, чрез имейл в който ще се съдържа информация, къде точно ще се проведе самото обучение. 

Най-активните и най-бързо усвояващите знанията младежи, ще бъдат включени в бъдещи национални и международни инициативи на Институт Перспективи!

 

Успех на всички кандидати!


Comments