УЧАСТВАЙТЕ ВЪВ ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ С ТЕМА:НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА И СВЕТА

posted May 17, 2016, 10:30 AM by Institute Perspectives   [ updated May 18, 2016, 12:05 PM ]ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ

И

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ВИ НАСЪРЧАВАТ ДА УЧАСТВАТЕ В НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: 

НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА И СВЕТА

 

КОНТЕКСТ

Светът в който живеем, ежеминутно се развива и променя своите посоки на движение. През отминалите години се развиват „феномени“, които изцяло пренареждат живота на нормалния човек. Понякога, промените се случват светкавично, което довежда до нуждата от преосмисляне на всичко ново.

В допълнение ежедневно се случват събития в съседни и близки до България държави, които имат силен геополитически отзвук. Най-пресните примери за подобни събития са войните в Украйна, Сирия, Арабската пролет. Силен отзвук имаха и терористичните атаки в редица европейски държави като Франция, Белгия и Турция. В същото време имаше световна икономическа криза, а бежанска вълна заля Стария континент. Освен това, развиват се и нови конфликти между държави като Русия и Турция; Иран и Саудитска Арабия. В редица държави, страни- членки на ЕС, се проведоха или предстоят да се проведат национални референдуми, които да определят оставането или напускането на ЕС. Големите политически и социално-икономически промени не подминаха и България, в която през последните години се случиха събития, чиито резултати коренно промениха живота на българските граждани.

Успоредно с това се зараждат събития и феномени, които се очаква да създадат нова динамична вълна от явления, за които е нужно да бъдем подготвени. Задачата на по-просветените и добре подготвени личности е да ги осмисли, дефинира и предостави на широката общественост. 

 

В контекста на всичко това, ние, от Институт „Перспективи” и Икономически Университет – Варна, питаме:

Кои са новите „феномени“, които промениха живота на „нормалния“ човек?

В каква посока на развитие се е насочила Европа?

Накъде се движи Светът?

Какви са новите политически, икономически и технологични доктрини, които ще оказват влияние върху стратегическото развитие на човечеството?

Какви позиции е нужно от тук нататък да предприема България в своето политическо и социално-икономическо развитие?

Къде сме Ние и как геополитическите събития влияят пряковърху живота ни?

Изхождайки от контекста и поставените въпроси, ние ще организираме интердисциплинарна национална научна конференция, чрез която ще обединим учени, общественици, представители на гражданското общество и активни младежи с позиции по актуалните и горещи теми. Ще им предоставим възможност да споделят своите теории и идеи по актуалните събития, както и да защитят тезите си относно необходимите стратегически цели за благоприятното развитие на България.

НАПРАВЛЕНИЯ

В конференцията са предвидени три секции, в които се обхващат основни направления, обхващащи новите хоризонти за стратегическо развитие в България, Европа и Света:

Секция – Общество

В тази секция се насърчава участието на мислители от всички хуманитарни дисциплини като Философия, Политология, Социология, Психология, История, Културология, Право и др. области на знанието, които кореспондират и са пряко свързани с обществените явления.

Секция – Икономика

В настоящата секция се очаква да бъдат споделени тезиси и идеи, които отразяват всички аспекти на икономиката, както в България, така и в Европа и Света.

Секция – Технологии

В този панел ще бъдат представени доклади, които описват влиянието на технологиите върху другите сфери на битието, както и доклади, които представят иновативни разработки, които в близкото бъдеще ще бъдат част от ежедневието ни.


УЧАСТНИЦИ

Един от основните принципи на Институт „Перспективи” е да не ограничава по никакъв начин правото на изразяване на отделната личност. В Конференцията могат да участват всички мислещи хора, които желаят.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА

След представянето на набор от независими оценки на съвременните явления, както и изложението на стратегии за развитие, ще бъде отпечатан сборник с материалите от конференцията. За целта е необходимо месец преди провеждането на конференцията, авторите да предоставят окончателния вариант на своя доклад. Две седмици преди провеждането на конференцията, готовите PDF версии на сборника ще бъдат изпратени до участниците. Една от целите на текущата конференция е изграждането на първооснова за бъдещо разработване на проекти. В тази връзка, на конференцията ще присъстват експерти по разработване и управление на проекти. Участниците ще могат да се консултират с тях и непосредствено след конференцията да се сформират екипи по интереси, които съвместно да започнат да работят по реализирането на представените в конференцията стратегии.


ИЗИСКВАНИЯ СПРЯМО ДОКЛАДИТЕ

1.Разработката да е в обем до 20 страници (основен текст, списък на използваната литература).

2.Текстовете могат да бъдат на Английски, Български и Руски език.

3.Всеки текст е нужно да има резюме на английски език и ключови думи (7-8 изречения).

4. Оформлението на текста да е съобразено със следните изисквания:

- Шрифт: Times New Roman, Размер: 14 (Regular), Разстояние между редовете (Line spacing): Single;

- Заглавие: 14, Главни букви (All caps), Удебелен (Bold), Центриран (Centered);

5.Цитирането в текста е по т.нар. Оксфордска система:

- пример за цитиране в текста: (Иванов 1999, 61-63)

В списъка с използвана литература, след основния текст, се изписва цялото наименование на източника.

Пример: Иванов 1999: Р. Иванов. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий. София, 1999.

6. Име и фамилия на автора (12, Italic)

7.След използваната литература е необходимо да се предостави кратка информация за автора.

8.Страниците не трябва да бъдат номерирани.

9. Своите заявки и текстове изпращайте на:

iro@institute-perspectives.com

ВАЖНИ СРОКОВЕ

26 Юни: предварителна заявка и представяне на резюме на доклада на български и английски език.

26 Юли:  предаване на целия доклад и заплащане на таксата за участие.

14 Август: изпращане на Pdf-версия на сборника с докладите до участниците.

2 – 3 Септември: провеждане на конференцията в гр. Варна.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участниците да спазят посочените срокове.

2. Да се заплати таксата за участие в размер на 40лв. по банковата сметка на Институт „Перспективи”. В таксата се включват два хартиени екземпляра от сборника, официален коктейл и кафе паузи.

3. Участници, които нямат възможност да присъстват лично на конференцията, губят правото си на участие.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Студентите, имащи желание да участват, могат да поискат финансиране от Студентския съвет към университета, в който се обучават.

2. Всеки участник ще получи сертификат, удостоверяващ участието му в конференцията.

3. Сборникът с докладите ще има ISBN, като ще бъде разпространен онлайн и на хартиен носител.

4. Допустимо е съавторство, като всеки автор заплаща таксата от 40лв.

5. Всички участници сами да покриват престоя си във Варна. Организационният екип ще съдейства при желание от страна на участниците.


ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕКИП

Представители на Институт Перспективи:

Ахмед Куйтов

Д-р Светла Йорданова

Доц. Д-р. Николай Живков

Деян Нуцулов

Никола Живков

Представители на ИУ – Варна

Ас. Виктория Станчева

 

Comments