Публикувайте в нашия международен научен журнал

posted Dec 2, 2015, 5:05 AM by Institute Perspectives   [ updated Oct 6, 2017, 5:12 AM ]

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

В

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН ЖУРНАЛ

„ПЕРСПЕКТИВИ“


  

 

За журнала:

„Перспективи“ има за цел да даде възможност за изява на студенти, докторанти и млади изследователи от цял свят, без ограничения на  темите, по които се предлагат текстове.                                                                                В журнала могат да публикуват студенти, преподаватели и учени от всички специалности. Желателно е авторите да предложат на достъпен език проблем от тяхната област и да предизвикат интерес към съответната проблематика, като предложат алтернативи и решения на проблемите.

Каква е формата на ПЕРСПЕКТИВИ?

До момента са издадени девет броя, в които общо са публикували повече от 220 студенти, докторанти, преподаватели и изследователи от 20 български и 11 чуждестранни научни институции. През 2017г. ще бъдат издадени още два броя, всеки от които ще е с обем до 300 страници А5.

Онлайн версии на изданията са достъпни на:

http://www.institute-perspectives.com/resursi


  Какви са изискванията за текстовете?

1.Разработката да е в обем до 10 страници (основен текст, списък на използваната литература).

2.Текстовете могат да бъдат на Английски, Български и Руски език.

3.Всеки текст е нужно да има резюме на английски език и ключови думи (7-8 изречения).

4. Оформлението на текста да е съобразено със следните изисквания:

- Шрифт: Times New Roman, Размер: 14 (Regular), Разстояние между редовете (Line spacing): Single;

- Заглавие: 14, Главни букви (All caps), Удебелен (Bold), Центриран (Centered);

5.Цитирането в текста е по т.нар. Оксфордска система:

- пример за цитиране в текста: (Иванов 1999, 61-63)

В списъка с използвана литература, след основния текст, се изписва цялото наименование на източника.

Пример: Иванов 1999: Р. Иванов. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий. София, 1999.

6. Име и фамилия на автора (14, Italic)

7.След използваната литература е нужно да се предостави кратка информация за автора (университет, специалност, курс, е-mail адрес).

8.Страниците не трябва да бъдат номерирани.

Подбор и условия за публикуване на текстовете:

1.След получаването на текста, в рамките на 5 работни дни, редакционната колегия го разглежда и поставя становище. Уведомява се авторът, дали текстът му е приет или не. Публикуването в журнала е безплатно. Всеки автор ще получи по 3 копия от хартиените версии на книгата.

2.Приоритет се предоставят на текстове, които разискват теми свързани с неформалните форми на образование. 

3.Материали за следващото издание събираме до 15.11.2017.

4.Разработките можете да изпращате на isj@institute-perspectives.com

5.Новия брой ще бъде отпечатан до 05.12.2017г.

6.За студентите, можем да издадем служебни бележки, чрез които да кандидатстват за специални стипендии в размер на 300 лв. повече информация на - https://eurostipendii.mon.bg/