Покана за участие в национална конференция на тема - РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В…?

posted Nov 26, 2017, 3:45 AM by Institute Perspectives   [ updated Dec 12, 2017, 2:10 PM ]

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В…?“

05 - 06. 01. 2018 г.

Гр. Велико Търново

 

Цели на конференцията:

Младите хора, да изкажат своите виждания по съвременните предизвикателства свързани със социално-икономическата, политическа, културна действителност в България и Европейския съюз.

Конференцията създава възможност за млади визионери да представят насоките за ролята, която младежта е възможно да заеме в различните сфери на обществото.

Авторите да се насърчат да посочат актуалните проблеми, възпрепятстващи пълноценното им реализиране като градивна и устойчива част на обществото.

Авторите да предложат препоръки за решения на идентифицираните предизвикателства.

Теми на конференцията:

Авторите имат свободата да представят своите научни разработки, като критерий за участие е идентифицираният проблем  да обхваща младите хора.

Представяне:

Всеки участник е нужно да представи своята разработка лично на националната конференция, която ще се проведе на 15 и 17 декември 2017 г. в гр. Велико Търново.

Резултат:

Разработките ще бъдат публикувани в тематичен сборник, които ще бъде предоставен в срок до 1 месец след провеждането на конференцията.  Изданието ще бъде публикувано и в онлайн издание.

Допълнително:

На участниците ще бъдат издадени служебни бележки и сертификати, след като са представили вербално и лично своята разработка на националната конференция във Велико Търново. Всеки участник заплаща такса от 15лв. за участието си в конференцията лично в деня на представянето си.

Участниците сами организират своето пътуване и настаняване във Велико Търново. Участниците не са задължени да присъстват по време на цялата конференция, която ще бъде  с продължителност три дни.

 

ПОЛЕЗНО:

Участниците в конференцията имат право да кандидатстват за стипендии за специални постижения по проект СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - https://eurostipendii.mon.bg/

Условия:

Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“ могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които отговарят на изискванията, положили са успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Размерът на стипендията за специални постижения е 300 лв. Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

Висшите училища нямат право да въвеждат критерии за предоставяне на стипендии за специални постижения, които са  основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или имуществено състояние.

При кандидатстване за стипендия за специални постижения студентите представят доказателствата за разработките или дейностите, с които кандидатстват съгласно утвърдените от висшето училище правила.

Доказателство, освен ако друго не е утвърдено от висшето училище, може да бъде копие от самата разработка или част от нея (но задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента) или издаден от висшето училище, в което се обучава студентът или в което е направена разработката документ, документ от научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността. Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др., ако такъв се приема съгласно утвърдените от висшето училище правила.

Кампанията за кандидатстване приключва на 14 януари 2018 г.

 

ИЗИСКВАНИЯ СПРЯМО ДОКЛАДИТЕ

1. Разработката да е в обем до 20 страници (основен текст, списък на използваната литература).

2. Текстовете могат да бъдат на английски, български и руски език.

3. Всеки текст е нужно да има резюме на английски език и ключови думи (7-8 изречения).

4. Оформлението на текста да е съобразено със следните изисквания:

-         Шрифт: Times New Roman, Размер: 14 (Regular), Разстояние между редовете (Line spacing): Single;

-         Заглавие: 14, Главни букви (All caps), Удебелен (Bold), Центриран (Centered);

5.Цитирането в текста е по т.нар. Оксфордска система:

-         пример за цитиране в текста: (Иванов 1999, 61-63)

В списъка с използвана литература, след основния текст, се изписва цялото наименование на източника.

Пример: Иванов 1999: Р. Иванов. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий. София, 1999.

6. Име и фамилия на автора (14, Italic)

7. След използваната литература е необходимо да се предостави кратка информация за автора.

8. Страниците не трябва да бъдат номерирани.

9. Своите заявки и текстове изпращайте на: ISJ@institute-perspectives.com

 

Срокове:

До 02. 01. 2018 г. кандидатите изпращат на пощата ни: темата на разработката, резюме в обем 10 – 30 изречения. Ключови думи и биографична информация за автора. Три имена, година на раждане, университет, факултет, специалност и факултетен номер.

В електронната поща сe посочва кой ден желаят да направят представяне на доклада си- петък или събота (05 - 06 януари 2018 г.)

Представянията на докладите ще са от 15:00 до 19:30 ч. в петък. От 11:00 до 18:00 ч. в  събота.

До 04.01.2018 г. ще бъде изпратена програма на всички автори. С информация за мястото, дата и часът, на който ще представят своите разработки.

До 06.01. 2018 г.  Авторите да изпратят на пощата ни целия си доклад.

До. 23.01.2018 г.  Авторите ще получат по поща екземпляр от книжното издание от конференцията.

 


Comments