Покана за участие в Национална Конференция „България през 20-те години на XXI век. Аспекти за стратегическо развитие”

posted Jan 13, 2016, 4:25 AM by Institute Perspectives   [ updated Jan 13, 2016, 4:57 AM ]

КОНТЕКСТ

В нашето съвремие ежедневно се случват събития в съседни и близки до България държави, които имат силен геополитически отзвук. Най-пресните примери за подобни събития са войните в Украйна, Сирия, Арабската пролет. Силен отзвук имаха и терористичните атаки в редица европейски държави като Франция, Австрия и Турция. В същото време имаше световна икономическа криза, а бежанска вълна заля Стария континент. Освен това, развиват се и нови конфликти между държави като Русия и Турция; Иран и Саудитска Арабия. В редица държави, страни- членки на ЕС, се проведоха или предстоят да се проведат национални референдуми, които да определят оставането или напускането на ЕС. Големите политически и социално-икономически промени не подминаха и България, в която през последните години се случиха събития, чиито резултати коренно промениха живота на българските граждани. Успоредно с изброените факти, технологиите продължават да се развиват до степен, която силно влияе на ежедневния бит на хората. От друга страна, през 20-те години на XXI век, се очаква нова динамична вълна от събития, за които е нужно да бъдем подготвени, като ги осмислим, дефинираме и предоставим на широката общественост.  

В контекста на всичко това, ние, от Институт „Перспективи”, питаме:

Какви позиции е нужно от тук нататък да предприема България в своето политическо и социално-икономическо развитие?

Къде сме Ние и как геополитическите събития влияят пряковърху живота ни?

Какво ще продължи да се случва до края на века и как евентуално да се подготвим за предстоящите събития?

В синхрон с целите и приоритетите, заложени в учредителните актове на Института и работната стратегия за 2016г.,


Сдружение „Институт Перспективи” организира

Национална Конференция

„България през 20-те години на XXI век. 

Аспекти за стратегическо развитие”, 

чрез която ще обединим учени, общественици, представители на гражданското общество и активни младежи с позиции по актуалните и горещи теми. Ще им предоставим възможност да споделят своите теории и идеи по актуалните събития, както и да защитят тезите си относно необходимите стратегически цели за благоприятното развитие на България.

НАПРАВЛЕНИЯ

В Националната конференция са предвидени три секции, в които се обхващат основни направления, касаещи мястото на България в световната геополитика и са предпоставки за нейното стратегическо развитие в положителна посока:

Секция – Общество

В тази секция се насърчава участието на мислители от всички хуманитарни дисциплини като Философия, Политология, Социология, Психология, История, Културология, Право и др. области на знанието, които кореспондират и са пряко свързани с обществените явления.

Секция – Икономика

В настоящата секция се очаква да бъдат споделени тезиси и идеи, които отразяват всички аспекти на икономиката, както в България, така и в ЕС и света. В текущия панел се насърчават разработки, които дефинират настоящото състояние на различни аспекти от икономиката, бъдещето им развитие и как то би повлияло на България.

Секция – Технологии

В този панел ще бъдат представени доклади, които описват влиянието на технологиите върху другите сфери на битието, както и доклади, които представят иновативни разработки, които в близкото бъдеще ще бъдат част от ежедневието ни.

УЧАСТНИЦИ

Един от основните принципи на Институт „Перспективи” е да не ограничава по никакъв начин правото на изразяване на отделната личност. В Националната Конференция могат да участват всички мислещи хора, които желаят.

РЕЗУЛТАТ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА

След представянето на набор от независими оценки на съвременните явления, както и изложението на стратегии за развитие, ще бъде отпечатан сборник с материалите от конференцията. За целта е необходимо месец преди провеждането на конференцията, авторите да предоставят окончателния вариант на своя доклад. Две седмици преди провеждането на конференцията, готовите PDF версии на сборника ще бъдат изпратени до участниците. Една от целите на текущата конференция е изграждането на първооснова за бъдещи разработки и разработването на проекти. В тази връзка, на конференцията ще присъстват експерти по разработване и управление на проекти. Участниците ще могат да се консултират с тях и непосредствено след конференцията да се сформират екипи по интереси, които съвместно да започнат да работят по реализирането на представените в конференцията стратегии.

ИЗИСКВАНИЯ СПРЯМО ДОКЛАДИТЕ

1.Разработката да е в обем до 20 страници (основен текст, списък на използваната литература).

2.Текстовете могат да бъдат на Английски, Български и Руски език.

3.Всеки текст е нужно да има резюме на английски език и ключови думи (7-8 изречения).

4. Оформлението на текста да е съобразено със следните изисквания:

- Шрифт: Times New Roman, Размер: 14 (Regular), Разстояние между редовете (Line spacing): Single;

- Заглавие: 14, Главни букви (All caps), Удебелен (Bold), Центриран (Centered);

5.Цитирането в текста е по т.нар. Оксфордска система:

- пример за цитиране в текста: (Иванов 1999, 61-63)

В списъка с използвана литература, след основния текст, се изписва цялото наименование на източника.

Пример: Иванов 1999: Р. Иванов. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий. София, 1999.

6. Име и фамилия на автора (12, Italic)

7.След използваната литература е необходимо да се предостави кратка информация за автора.

8.Страниците не трябва да бъдат номерирани.

9. Своите заявки и текстове изпращайте на:

iro@institute-perspectives.com

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

28 Февруари: предварителна заявка и представяне на резюме на доклада на български и английски език.

27 Март:  предаване на целия доклад и заплащане на таксата за участие.

10 Април: изпращане на Pdf-версия на сборника с докладите до участниците.

22 – 23 Април: провеждане на конференцията в гр. Велико Търново.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участниците да спазят посочените срокове.

2. Да се заплати таксата за участие в размер на 40лв. по банковата сметка на Институт „Перспективи”. В таксата се включват два хартиени екземпляра от сборника и официален коктейл.

3. Участници, които нямат възможност да присъстват лично на конференцията, губят правото си на участие.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Студентите, имащи желание да участват, могат да поискат финансиране от Студентския съвет към университета, в който се обучават.

2. Всеки участник ще получи сертификат, удостоверяващ участието му в конференцията.

3. Сборникът с докладите ще има ISBN, като ще бъде разпространен онлайн и на хартиен носител.

4. Допустимо е съавторство, като всеки автор заплаща таксата от 40лв.

5. Всички участници сами да покриват престоя си във Велико Търново. Организационният екип ще съдейства при желание от страна на участниците.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕКИП

Ахмед Куйтов

Д-р Светла Йорданова

Докт. Катина Димитрова

Инж. Георги Стефанов

Деян Нуцулов

Никола Живков

Константина Петрова

 

Партньори:

Младежки дом - В. Търново