Набираме 4 доброволци за участие в екипа на Лятна академия „Перспективи“

posted May 18, 2016, 5:02 AM by Institute Perspectives   [ updated May 18, 2016, 5:04 AM ]

За лятна академия „Перспективи“

Сдружение „Институт Перспективи“, съвместно със Стопанска Академия „Димитър Ценов“ и ДТГ „Димитър Хадживасилев“ през месеците юли, август и септември ще предприеме инициатива, целяща ангажирането и насочването на младежкия потенциал в продуктивни инициативи, развиващи личностните и професионални компетенции на младите българи. Основната мисия на инициативата е младите хора да осъзнаят, че те са силата, която може да създаде благоприятна среда за развитие и просперитет в България. Чрез организирането на широка гама от дейности като – ролеви игри, симулации, работа по казуси, публични дискусии, изработка на късометражни филми, участие в международни образователни младежки обмени и др. младите хора ще бъдат поставени в реална работна среда, което ще спомогне за развитието на техните лични и професионални умения от една страна и ще се окаже благоприятно въздействие върху обществения живот на страната.

Целева група:

Пряка целева група – младежи на възраст 14-29 г.

Косвена целева група – младежи на възраст 7-14 г. и хора на възраст 60+

 

Метод на работа:

Ниво 1, млади хора на възраст 18-30г. имащи опит в организирането и провеждането на младежки инициативи в България и Европа, съвместно със стажанти на организацията от Европа ще подготвят план график за изпълнение на дейности.

Ниво 2, Българските и европейските доброволци ще формират два класа: „Европейските ценности в действие“ и „Разработване и управление на ЕС проекти“. В които ще бъдат включени младежи на възраст 14-29г. Основната задача на Ниво 2 е младите хора да предадат своя опит на другите млади хора. Съвместно да разработят методология за споделяне на знания с останалата част от обществото.

Ниво 3, Доброволците съвместно с младежите ще организират публични събития в които ще включат местната общественост.

Пояснение- Представители на Институт Перспективи ще проведат обучение на младите хора (доброволците с опит) относно функционирането на ЕС и възможностите за финансиране, които ще се предлагат до 2020г. След това доброволците ще споделят своите знания и опит от участието им в национални и международни образователни проекти със свищовските младежи. След това съвместно ще разработят методи за учене, чрез формите на неформалното образование.  Накрая всички съвместно ще организират публични събития в Свищов и страната.

Информация за класовете:

Европейските ценности в действие ще разглеждат най-разпространените форми за учене чрез методите на неформалното учене. В тях младите хора, ще развиват своите компетенции чрез практическото организиране на образователни курсове.

Основен ръководител на класа ще бъде български доброволец на който ще асистират минимум 2 и максимум 4 стажанта от Европа. Те съвместно ще организират работата на класа в който ще се включат между 10 и 20 младежа на възраст 14-29г.

Най-основно работата в класа ще протича по следният начин:

-Теоретично запознаване с определен метод на неформалното образование;

-Провеждане и доусъвършенстването му в класа от участниците;

-Организиране на публично събитие, чрез което да се включи местната общественост;

Разработване и управление на европейски проекти има за задача да запознае младежите с функционирането на европейските програми, както и със съществената връзка между политики – програми - проекти на ЕС. Класа ще подпомогне развитието на практически умения за подготовката на проектни предложения. В хода на изпълнението ще се положат основите за  по-нататъшното задълбочаване на знанията и уменията при разработването на европейски проекти.

Работата в класа ще протича по следният начин:

-Теоретично запознаване с Политики и стратегии на ЕС;

-Практически задачи по идентифициране на проекта; Цикъл на проекта; Анализ на проблемите, целите и стратегиите;

-Създаване на контакти с международни НПО;

-Разработване на реални проекти предложения по програмите – Еразъм+, Европа на гражданите, Националната програма за младежта 2016-2020г. и др.

Задачи за доброволците:


Клас – Европейските ценности в действие;

-Да ръководят цялостното изпълнение на дейностите в класа;

-Да бъдат ментори на чужденците – стажанти в организацията;

-Да комуникират с местни медии и община;

 

Клас – Разработване и управление на европейски проекти;

-Да подготвят презентации и информационни материали, чрез които ще се информира обществеността за същността на ЕС и неговите програми;

-Да се запознаят с политиките на ЕС;

-Да разработят отделни части от реални апликационни форми;

-Да комуникират с представители на различни местни, национални и европейски институции;


Ползи:

-         Ще придобият трудов опит;

-         Ще работят в международна среда;

-         Ще усъвършенстват своите познания за управлението и изпълнението на ЕС проекти;

-         Ще бъдат включвани в международни младежки обмени по КД1 на програма Еразъм+

-         Както и всички останали ползи, които произтичат от участието на младия човек в стаж.


Други условия:

 

-Доброволците ще бъдат настанени безплатно в къща;

-Ще им бъдат осигурени три хранения на ден;

-С всеки един доброволец ще се подпише договор;

-Ще получат сертификати;

-При желание от тяхна страна ще бъдат включени в екипите на предстоящи проекти с които ще кандидатства организацията.

Профил на кандидата;


-Да владее свободно английски език;

-Да има основни познания за доброволчеството и неформалното образование;

-Да е участвал в младежки обмени по Еразъм+

-Да има желание да се развива професионално в България;

 

Информация за Институт Перспективи:

https://www.youtube.com/watch?v=Je1T1laS77o

http://ekcarevec.com/view_prozorec.php?id=2076 

http://www.institute-perspectives.com/

 

Как да кандидатствам?

Желаещите, трябва да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 5 Юни 2016 г.  на: Chairman@institute-perspectives.com 

с тема: "Желая да бъда доброволец“

 

1.      Три имена?

2.      Дата на раждане и година?

3.      Специалност и образователна степен?

4.      Професия?

5.      Участвали ли сте в младежки обмени или тренинг курсове?

6.       Мотивация, защо искате да сте част от нашият екип?

7.      Вашето ниво на английския език?

 

NBСтажът ще започне на 1 юли и ще приключи най-късно на 30 септември 2016г. За всяка от позициите избираме по 2 кандидата, за да могат евентуално да се заместват, когато единият има ангажименти като почивка и др. важни за личностното и професионалното му развитие ангажименти. През месеците, когато се провежда стажа ще организираме и събития във Велико Търново, Русе, Варна и др. градове в България. За допълнителни въпроси, не се колебайте а ни попитайте!