Покани

Участвайте в занимания по групи „Младежи обучават връстници“

posted by Institute Perspectives

ПДТГ "Димитър Хадживасилев" и Сдружение "Институт Перспективи" в качеството им на партньори по проект: БЪДЕЩЕТО Е ТОЛЕРАНТНОСТ, финансиран по КП 33.15-2016 на ЦОИДУЕМ. ДОГОВОР № БС – 33.15-1-022/28.09 2016 г. 

Обявяват покана за набиране на участници за занимания по групи - "Младежи обучават връстници". 

Целта е да се квалифицират младежи до 29г., които нито учат, нито работят. Участниците ще получат квалификация за работа с представители на етническите малцинства. Участниците, които успешно преминат курса ще придобият умения за преодоляването на социални бариери, основани на предразсъдъци и дискриминация, които довеждат до лоша реализация както на трудовия пазар, така и в социалната реализация на представителите на етничсеките малцинства. Участниците ще развият умения да насърчават гражданското участие на младежи от етническите малцинства. 

                    Програмата на заниманията по групи е: 

Структура на заниманията по групи? 

Ще бъдат проведени 10 двудневни занимания по групи между минимум 30 участници и младежки работници от Институт Перспективи, имащи богат опит от организирането на обучения боравещи с неформалните техники на учене. Посредством споделяне на опит от младежките работници към участниците, ще се възбуди интереса на младежите от етническите малцинства да проявят инициатива за личностното и общностно интегриране. Продължителността на всяка среща ще бъде по 10 астрономически часа на ден, включително кафе паузите и обяд. Всеки работен ден заниманията ще започват от 09:00 в 31 кабинет на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" гр. Свищов. 
Заниманията са напълно безплатни! В заниманията се допускат за участие младежи на възраст от 15г. до 29г. Насърчава се участието на младежи от етническите малцинства или младежи, които нито учат и нито работят. 

Начин на записване? 
Кандидатите следва да изпратят е-мейл на press@institute-perspectives.com  в срок до 24.02.2017г. или да се запишат на телефон 0879 866 850. 
В мейла или телефоният разговор е нужно участникът да посочи: 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.     Телефон за връзка:

Облаги за участниците? 
Всички участници, които са участвали активно ще придобият умения за боравене с методологията на неформалното учене. Ще придобият компетенции за гражданска активност. Ще придобият квалификация за работа в образователни инициативи, насърчаващи активизирането на младежите от етническите малцинства. 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА МЛАДЕЖИТЕ.

posted Feb 19, 2017, 5:36 AM by Institute Perspectives   [ updated Feb 19, 2017, 5:46 AM ]

НА 23. 02. 2017 г.  от 13:30 в Зала 30, на Младежки Дом - Велико Търново ще бъде представена първата: ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА МЛАДЕЖИТЕ В България.  

Отправяме покана към директори на училища, университетски преподаватели и младежи с интерес към методите на неформалното учене да заповядат на представянето. За всички участници ще има безплатен хартиен екземпляр от изданието. По време на събитието, екипът на Институт Перспективи ще информира участниците за предстоящите международни обмени за които има свободни места за участници, които ще се реализират близките месеци в Испания, Италия, Португалия и др. 


Програма на събитието: 
13:30 - Представяне на програмата.
14:00 - Представяне на възможностите за адаптиране на програмата във формалните образователни институции и възможностите за кариерно развитие на младежи.
14:15 - Въпроси от гостите.
14:30 - Демонстриране на неформалните техники на учене. 


Защо има нужда от подобна програма?

България е една от страните с най-високи нива на младежите, които са функционално неграмотни от една страна и делът на младежите, които нито учат, нито работят и нито се обучават също е висок. Като добавим и негативното отношение на учениците спрямо традиционните използвани методи в класната стая се събират достатъчно предизвикателства, които отблъскват младият човек от образователната система. Поради изброеното до тук, младежки работници, ученици и учители с дългогодишен опит разработиха иновативна обучителна програма, която може да бъде адаптирана във формалните образователни институции.

Какво представлява тя?

Обучителната програма борави изцяло с техниките и методите на неформалното учене, чрез които се развиват основните ключови компетенции на младежите. Чрез иновативната програма се предоставя  ценен инструмент на учители, младежки работници и личности работещи с млади хора, чрез който могат да ангажират интереса на младежите  и да го насочат към развитието на личностни умения в съответствие със собствените им интереси и потребности, което е предпоставка за повишаване на тяхната пригодност за заетост. Програмата съдържа неформални подходи, които насърчават гражданското участие на младежите. В програмата се съдържат конкретни методи, които да се прилагат в общообразователните дисциплини във формалните образователни институции.

Кой е нейният създател?

Авторският колектив има богат опит и пряк досег до младежите обучаващи се във формалните образователни институции на община Свищов. От друга страна част от авторите на обучителната програма са ученици от 9 до 12 клас в различни свищовски училища. От своя страна младежките работници на „Институт Перспективи“ притежават богат практически опит на европейско ниво, придобит чрез участието в над 40 международни проекти по програмите на Европейската комисия - Младежта в действие (2007-2013) и КД1 сектор „Младеж“ на Еразъм+ (2014-2020). Подкрепящи  изцяло развитието на методологията на неформалното учене и младежката работа.


Събитието е част от дейностите по Проект: Нови хоризонти за младежите на Свищов, Дог.№ 25-00-25/15.12.2016г. Бенефициент – Сдружение „Институт Перспективи“. Финансиран от Националната  програма за Младежта 2016-2020, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”

Възможност за участие в младежки обмен! Специално за личности, желаещи да се ангажират професионално с неформално учене и младежки дейности.

posted Feb 8, 2017, 5:24 AM by Institute Perspectives   [ updated Feb 8, 2017, 12:29 PM ]

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема:SHAKING THE TOWN който ще се проведе в периода 07-15.04.2017,  в Mollina, Málaga, Spain.

Ограничението във възрастта е 16г. – 30г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

Представител на нашата организация е създал видео със своите впечатления от участието си в обмен, който се е реализирал на същото място. Където ще се проведе и настоящият. Видеото можете да видите малко по-надолу. 


Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

         The main theme of the project is sport, environment and rural development. Through these areas, we want young people to have a relaxed meeting space for their personal and professional enrichment. The methodology used to achieve this is based on the principles of flexibility, coordination, activism, participation and dynamism. In this way, the aim is to promote interpersonal communication among the participants through dialogue, providing guidelines that serve to confront and modify points of view, as well as a collective decision-making in a democratic way. Various activities will be developed to stimulate the group, applying the techniques of dynamizing groups and adapting them to the type of activity it performs, programming and streamlining the activities assigned, guiding them when appropriate and motivating the young people to participate actively, both in preparation as in the development of them. Offering them support and technical assistance when the activity demands it. Education used for learning will be non-formal. The methods of work will be fundamentally; Group work promoting the active citizenship of young people, tolerance and solidarity, in order to strengthen European social cohesion, fostering mutual understanding between young people from different countries, thus contributing to the improvement of their quality of life, and encouraging Healthy living habits.

The activities that aim to introduce the participants into the Project and get them to socialize with each other and find a set of rules for intercultural coexistence are:

ü ICE BREAKING ACTIVITIES & PRESENTATION AGENDA EXPLANATION: Aimed at creating the international atmosphere and let the participants know each other.

ü ERASMUS PLUS: To learn more about the opportunities offered by the Erasmus + Programme. More in depth, we will talk about Key Action 1, giving ideas, info and explanations on Youthpass Certificate and Europass Language Passport.

ü WARM UP/ENERGIZER: Used to keep up the team spirit and positive approach to the days. Every day one country has to introduce the day with a  warm up/energizer (like a dance or a game).

ü EVALUATION: (after) Questionnaire on individual skills and about the group experiences.

ü INTERNATIONAL EVENING: During them, each country will show to the group traditions, habits and prepare some typical local dishes of their countries.

ü SHARING MOMENTS: This moment to make participants feel free to express their opinion and feelings about the Exchange. We need to have this moment in order to adjust our staff work if required and it aims to satisfy participants needs and expectations.

ü LEADERS MEETING: Is a meeting, that allows leaders and staff to meet each other and speak about the ongoing Exchange, the results of sharing moments, and every single matter about the groups.

ü FINAL EVENT: Will be a public presentation of the YE, of the E+ Program and show what the participants have realized during the Exchange.

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 270Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 10.03.2017

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да участват в международни проекти е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 50 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 19.02.2017г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“SHAKING THE TOWN“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:


Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 22.02.2017г.  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода 23-25.02.2017г.

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 28.02.2017г. за резултата.

Всички одобрени представители, които нямат опит с неформалното учене ще бъдат поканени да се включат в безплатни  двудневни обучения, използващи методите на неформалното учене, които ще се реализират всяка събота и неделя от 25.02 до 30.04. 2017г. в гр. Свищов или в еднодневни обучения в гр. Велико Търново в същият период, организирани през седмицата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

Успех на всички кандидати!

Стани доброволец за организирането на Информационна кампания „Съдействай и въздействай!“

posted Jan 16, 2017, 1:47 AM by Institute Perspectives   [ updated Jan 16, 2017, 1:47 AM ]Във връзка с изпълнението на проект „НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ НА СВИЩОВ“ по Националната програма за младежта (2016-2020). Институт Перспективи набира 10 доброволеца, които да участват в провеждането на Информационна кампания  „Съдействай и въздействай!“

 

Основна информация.

Кампанията цели да информира младежите на възраст 13-29г. за младежко включване и активно гражданство. Чрез нея ще се популяризират официалните политики на национално и европейско ниво насочени към младежите.  Кампанията ще информира младите хора на Свищов за възможностите, които предоставя Националната програма за младежта 2016-2020г.  и Министерството на младежта и спорта.

 

Профил на доброволеца:

-Да бъде на възраст 15-29г.

-Да желае да помага за развитието на младежите в Свищов.

-Да има желание да се занимава с образователни дейности използващи техниките и методите на неформалното учене.

 

Важно!

Предимство при подбора имат младежите, които са участвали в обучението „Мощта на младежкия работник“ и  Работни срещи „Ние желаем да…“ по проект – Нови хоризонти за младежите на Свищов.

 

Ползи за доброволеца:

-Възможност да придобие опит от работа на терен.

-Възможност да се запознае и придобие нови знания от младежки работници.

-Както и развитието на ключовите компетенции за гражданска участие и инициативност.

-Получаване на препоръка от Сдружение  „Институт Перспективи“ за помощта, която да му послужи за участието в бъдещи инициативи.

-Предимство при подбора на участници за инициативи и обучения извън Свищов.

 

Отговорности на доброволеца:

-Съвместно с членове на Институт Перспективи да организира - шест информационни дни в различни точки на Свищов.

-Да информира минимум 50 младежа по темата на кампанията.

-Да популяризира кампанията чрез социалните медии.

 

Начин на кандидатстване:

Желаещите е нужно до  22.01.2017г.  да изпратят отговор на следните въпроси на press@institute-perspectives.com

Три имена:

Години:

Телефон за връзка:

Училище или университет:

Клас или курс:

Специалност:

Участия в проекти, обучения и др. извън училище:

Участия в инициативи на Институт Перспективи:

Колко часа можете да отделяте на седмица за развитието на младежкия потенциал в Свищов:

Ваши силни страни и умения:

 

Кандидатите, които преминат през първата фаза ще бъдат поканени на събеседване с комисията по подбор в състав:

Председател – Никола Живков, координатор на проекта.

Член –  Йоан Йорданов, младежки работник по проекта.

Член- Марин Маринов, младежки работник по проекта.

Член- Катя Грозева, младежки работник по проекта.

Член- Георги Денков, младежки работник по проекта.


Успех на всички кандидати! 

Участвай в обучение - Мощта на младежкият работник

posted Dec 25, 2016, 9:38 AM by Institute Perspectives   [ updated Jan 3, 2017, 1:25 AM ]Във връзка с изпълнението на проект „НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ В СВИЩОВ“ по Националната програма за младежта (2016-2020). Институт Перспективи търси 30 младежи за участие в обучение: "Мощта на младежкия работник".

 

Резюме на проекта:

Нови хоризонти за младежите на Свищов“ е проект разработен от младежи за младежи. Чрез изпълнението на четири основни дейности:

         Работни срещи „Ние желаем да...?“ ще се проучат и идентифицират потребностите и интересите на младите хора на община Свищов.

          Обучение „Мощта на младежкия работник“, ще предостави възможност на 30 младежи да придобият компетенции на младежки работници.

         Ще се разработи обучителна програма за развитие на ключовите компетенции, насърчаващи гражданското участие на младежите.

         Младежите самостоятелно ще инициират провеждането на шест информационни дни за популяризирането на активното включване на младежите „Съдействай и въздействай !“. Успешното реализиране на дейностите ще активизира 700 неактивни младежи на възраст 13-29г. Чрез методите и подходите на неформалното образование те ще развият своите ключови компетенции, ще придобият практическа информация как да се включват активно в общественият живот. Ще бъдат информирани за актуалните възможности за участия в инициативи и програми на национално и европейско ниво. Ще бъдат обучени 30 младежки работници, които ще придобият квалификация за работа с млади хора и младежи в риск от социално изключване. Проекта ще предостави ценна възможност на младежите от Свищов да получат практически ориентирана информация, която до момента не е достигала до тях. Цялостната реализация на проекта ще активизира младежите на Свищов и ще им покаже широката гама от хоризонти на националните и европейски програми, подпомагащи тяхното личностно и професионално развитие.

    

За обучението:

В периода 12-15.01.2017г. в гр. Свищов ще се проведе обучение за 30 младежи на възраст 15-24г. След успешното завършване на обучението, участниците  ще се превърнат в младежки работници, които ще развият своите компетенции за насърчаването на самоорганизирането на събития, популяризиращи активното младежко включване. Ще придобият практически опит, как да прилагат неформалните методи на обучение при работата им с младежи във формалните образователни институции като училища и университети. Ще усъвършенстват своите умения за прилагането на неформални методи на обучение, целящи популяризирането на младежкото включване и дейности в партньорство с местните власти и други заинтересовани страни. Младежките работници ще са в състояние да боравят с методи за предаване на общите основни ценности на нашето общество на особено трудните за достигане млади хора. Участниците ще имат знания, как да осигурят превенцията на крайното радикализираните млади хора. Ще се развият способностите им за работа в екип. Ще развият своите умения за справяне с кризисни ситуация в защитена среда. Ще развият своите реторически и презентационни умения. 30 участници ще придобият квалификация за работа с млади хора и младежи в риск от социално изключване.


                                                                                                    ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Ден 1 (12.01.2017) 

09:30 - 11:00: Запознаване на участниците чрез неформални техники за „разбиване на
ледовете“.

11:00-11:15: Чай пауза.

11:15-13:00: Интерактивна презентация за общото и различното между формалното и
неформалното образование.

13:00 -14:00: Обяд.

14:00-15:45: Що е то младежко включване?

15:45-16:00: Чай пауза.

16:00-17:30: Същност на активното младежко включване?

17:30 - 18:00: Време за саморефлексия и самооценка

Ден 2 (13.01.2017) 

09:30 - 11:00: Неформални техники за създаване на екип и изграждане на доверие.

11:00-11:15: Чай пауза.

11:15-13:00: Национални политики и програми за активизиране на младежите.

13:00-14:00: Обяд.

14:00-15:45: Профил и характеристики на младежкия работник.

15:45-16:00: Чай пауза.

16:00-17:30: Вълшебствата на младежкия работник.

17:30 - 18:00: Време за саморефлексия и самооценка.

Ден 3 (14.01.2017)

09:30 - 11:00: Младежкият работник и взаимодействието му с институциите.

11:00-11:15: Чай пауза

11:15-13:00: Същност и приложимост на осемте основни ключови компетенции.
13:00-14:00: Обяд.

14:00-15:45: Проблемът „NEETs“?

15:45-16:00: Чай пауза?

16:00-17:30: Методи и техники за активизирането на младежите от NEETs групата.

Ден 4 (15.01.2017)

09:30 - 11:00: Същност и значение на инициативите за младежи.

11:00-11:15: Чай пауза

11:15-13:00: Практически аспекти на младежка инициатива.

13:00-14:00: Обяд.

14:00-15:45: Лобиране и застъпничество.

15:45-16:00: Чай пауза.

16:00-17:30: Публичност и работа с медии.

17:30 - 18:00: Време за саморефлексия и самооценка.

 

Одобрените младежи ще получат служебна бележка, която удостоверява участието им в обучението. Служебната бележка е документ, който могат да представят в тяхното училище за извинение на допуснатите отсъствия. В края на обучението, всички участници ще получат Удостоверения за участие. По време на обучението, на всички участници ще бъдат предоставени безплатно учебни материали. През всеки ден от обучението, всички младежи ще получат безплатен обяд.

 

Условия за участие

1.     Да сте младеж на възраст 15-24г. живеещ на територията на община Свищов.

2.     В Обучението се насърчава участието на младежи от различни социални групи, които са в риск от изключване. В обучението се насърчава участието на младежи от различни етнически и малцинствени групи.

 

Всички желаещи в срок до 07.01.2017 трябва да изпратят мейл с отговор на следните въпроси на press@institute-perspectives.com

 

Три имена:

Години:

Телефон за връзка:

Училище или университет:

Клас или курс:

Специалност:

Участия в извънкласни дейности:

 

Отговорете на следващите въпроси с минимум 5 и максимум 15 изречения на всеки.

1.  Какви според Вас са новите хоризонти за младежите в Свищов?

 

2.  Кой трябва да помага за личностното и професионално развитие на младите хора?

 

3.  Желаете ли да помагате на своите приятели и познати да са по-добре информирани за техните възможности за в бъдеще?

 

Одобрените  участници ще бъдат информирани на 09.01.2017г. за резултатите от процедурата по подбор, чрез имейл в който ще се съдържа информация, къде точно ще се проведе самото обучение. 

Най-активните и най-бързо усвояващите знанията младежи, ще бъдат включени в бъдещи национални и международни инициативи на Институт Перспективи!

 

Успех на всички кандидати!


НАБИРАМЕ ДВАМА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЕ В СВИЩОВ

posted Dec 11, 2016, 3:37 AM by Institute Perspectives   [ updated Dec 11, 2016, 3:40 AM ]    
Във връзка с изпълнението на проект „НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ В СВИЩОВ“
 по Националната програма за младежта (2016-2020). Институт Перспективи търси да назначи 2 обучители за организиране, реализиране и отчитане на: обучение: "Мощта на младежкия работник", което ще се реализира в гр. Свищов в периода 12-15.01.2017г. 

Задължения:

Да фасилитират четири-дневно обучение в което ще участват 30 младежи на възраст 16-25г. Продължителността на обучението ще бъде всеки ден от  09:30 до 18:00 ч. 

Финансова част: 
Според условията на Националната програма за младежта 2016-2020, дневната ставка за обучител е 29.23 лв. Настаняването в хотел е за сметка на Институт Перспективи. 

Кандидатстване:

 

В срок до 25.12.2016 г. желаещите е нужно да изпратят своите кандидатури на Chairman@institute-perspectives.com 

 Всяка кандидатура трябва да съдържа:

1.     Трите имена на кандидата:

2.     Години:

3.     CV:

4. Копия от сертификатиYouthpass и др. документи удостоверяващи доказващи опит в младежката работа и неформалното образование.

5.     Мотивация до 15 изречения.

 

Допълнително:

На  одобрените кандидати ще  бъде изпратена детайлна практическа информация за организирането на обученията най-късно до 29. 12. 2016г. ПОКАНА ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА СВИЩОВ

posted Dec 6, 2016, 2:56 AM by Institute Perspectives   [ updated Dec 6, 2016, 9:06 AM ]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ТЕМА:

„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА С БЕЖАНСКАТА КРИЗА В ЕВРОПА“.

Уважаеми граждани на Община "Свищов", във връзка с изпълнението на  международен проект по програма Еразъм+ с дог. № 2016-1-BGE04-KA105-001800 и тема: Migrants: A Youth Work Perspective, който ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия в периода 4-10. 12.2016г. Нашата организация е официален партньор и съорганизатор на обучителен курс, в който ще участват младежи и експерти по темата от цяла Европа. Пет наши представители ще участват в дейностите в гр. Брюксел по време на които ще се създадат неформални техники за работа с мигранти. Ще се обсъдят и предизвикателствата, свързани с младежката работа и ще се дискутират възможни бъдещи решения и последващи дейности. 

Важна част от проекта са информационните срещи за мултиплициране на опита, които ще се проведат на местно ниво във всички партниращи държави. В гр.Свищов срещата ще бъде на 14 декември 2016г. от 14:00 до 16:00 в  Зала №1 на Община Свищов.

От Институт Перспективи отправяме покана за участие към граждани с интерес по темата. Важна част от срещата е дискусията. Темата е актуална и важна за цяла Европа. Мненията и препоръките,  които направят гражданите на Свищов ще бъдат взети предвид при изготвянето на бъдещи стратегически документикоито са част от последващите дейности по проекта. 

 На информационната среща участниците в дейностите в гр. Брюксел ще изнесат две лекции с теми:

1. За същността на младежката работа, неформалното образование и тяхното взаимодействие с формалните образователни институции в Европа.

2.Практически резултати от дейността в гр. Брюксел, Белгия.

 

При провеждането на събитието ще липсва всякакъв вид политическа,  религиозна и ксенофобска реторика и агитация.  

Очакваме Ви!!! 


/Председателят на Институт Перспективи и ръководител на българската делегация по време на дейностите в гр.Брюксел, Белгия./

Институт Перспективи търси да назначи 4 младежки работници за организиране, реализиране и отчитане на: „Работни срещи: Ние желаем да…?“

posted Dec 2, 2016, 11:52 PM by Institute Perspectives   [ updated Dec 2, 2016, 11:53 PM ]

Във връзка с изпълнението на проект „НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ В СВИЩОВ“ по Националната програма за младежта (2016-2020). Институт Перспективи търси да назначи 4 младежки работници за организиране, реализиране и отчитане на: „Работни срещи: Ние желаем да…?“

 

Задължения:

Да проведат 5 работни срещи в периода 12-23 декември 2016 г.  с ученици и студенти на територията на община Свищов включително и селата,  които се обучават в общинските и държавни  училища и университет.  Продължителността на всяка работна среща ще бъде три астрономически часа. Ще се провеждат в часовият интервал 15:00 – 20:00  в зависимост от договорките с партньорите.  Със всеки младежки работник ще бъде подписан  граждански договор.  

 

Изисквания:

1.Да са на възраст 18-29 г.

2.Да са участвали или организирали събития, инициативи и проекти боравещи с неформалните техники на образование  на месно, национално или международно ниво.

3. Да са запознати с принципите на младежката работа и неформалното образование.

4. Желание  за продължаване и след изпълнението на текущите работни срещи да се занимава с развитието на младежкият потенциал на младите хора от малките населени места.

 

Кандидатстване:

 

В срок до 08.12.2016 г. желаещите е нужно да изпратят своите кандидатури на Chairman@institute-perspectives.com 

 Всяка кандидатура трябва да съдържа:

1.     Трите имена на кандидата:

2.     Години:

3.     CV:

4. Копия от сертификати, Youthpass и др. документи удостоверяващи доказващи опит в младежката работа и неформалното образование.

5.     Мотивация до 15 изречения.

 

Допълнително:

На  одобрените кандидати ще  бъде изпратена детайлна практическа информация за организирането на срещите и ще бъдат поканени на интервю в периода 9-10.12.2016. Договорите с одобрените младежки работници ще бъдат подписани на 11.12. 2016 г.  


В Свищов ще се проведат публични лекции от успели млади Българи!

posted Nov 25, 2016, 12:24 AM by Institute Perspectives

Институт Перспективи, кани младежи, студенти и граждани на Свищов да присъстват на специални публични лекции с теми:

Защо да бъдем активни граждани?

С лектор г-н Николай Михайлов

/Председател на Съюзът на младите юристи в България/

 

Предприемачеството в IT сектора, като възможност за младите!

С лектор г-н Боян Касъров

/Предприемач в IT сектора/

 

Лекциите ще се проведат на 01.12.2016 от 16:30 ч. в зала 31 на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“.

Събитието е насочено основно към младежи, които желаят да продължат своята професионална реализация в сферите на предприемачеството, компютърните технологии и обществените въпроси. По време на събитието ще бъдат презентирани възможностите за развитие на младежките умения чрез участия в международни образователни проекти на Институт Перспективи.

Лекциите ще се водят от експерти, които са от гр. София и  гр. Велико Търново. Ще липсва всякакъв вид политическа,  религиозна и ксенофобска реторика и агитация.

Официални партньори са:

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

Сдружение „Зелена Шапка - Свищов“

Набираме двама участника за тренинг курс на тема: “determinateYOUrself”"

posted Sep 24, 2016, 10:42 AM by Institute Perspectives   [ updated Oct 2, 2016, 12:28 AM ]

Набираме двама участника за участие в тренинг курс на тема:  “determinateYOUrself", който ще се проведе в периода 16-24.11.2016, Ełk, Poland. Ограничението във възрастта е 18+, като няма горна граница.  Курса е програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“. Финансиран от Foundation for the Development of the Education System in Poland.

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията домакин:


         Our training will be implemented from 16-24.11.2016, in Ełk (Masurian District, Poland), bringing together 24 participants (including 3 trainers), from: Poland, Bulgaria, Macedonia, Estonia, Greece, Italy, Slovenia, Czech Republic, Romania, Lithuania.

The main objectives of the project:

- The exchange of experiences, knowledge and information related to the specific problems of those excluded in individual countries and ways of tackling them as background training and the main objectives of Erasmus Plus and 2020

- Transfer method of psycho-gymnastics- ability to work as a tool to support those who are excluded leading to the psychosocial development, integration and reducing unemployment.

For all the activity we will use non-formal education methodology, further enriched with a range of authoring tools among psycho-gymnastics and street based work.

Training participants will be asked to organize a series of workshops for members of their organization. We want the new knowledge and methods of work are disseminated further, beyond the organization partnerships. Other workers were aware of the new tools, as well as to be of interest to the Erasmus Programme + and initiatives that may be in its framework created and implemented.

The project will produce electronic publication, over which they will no longer work the participants during the training and will appear on the network for all available networks. The publication will be a tool information concerning psychogymnastics and a collection documenting the training process. The publication will also include tools that will arise in the course of training work (tool exercises related to psycho-gymnastics).

 

The project has been divided into 3 key phases:

-preparatory,

-TC implementation,

-the final evaluation along with the dissemination of results.

·           1. Транспортните разходи се възстановяват до 275Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин и си предадат отчета към тяхната национална агенция.

·                 2. Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин.

·                3.Участниците трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 14.10.2016

 

Специални условия:

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да участват в международни проекти  е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално ниво. Всеки кандидат, трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Всеки желаещ, да участва, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 50лв. с който подпомага дейностите на национално ниво на организацията ни. След това, ако проявява ентусиазъм при тяхното организиране и провеждане, получава възможността да участва безплатно на следващи обмени.

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни:

https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Желаещите, които отговарят на посочените условия трябва да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 18:30 на 04.10.2016г.  наerasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “determinateYOUrself 16-24.11.2016"

Одобрените участници ще получат отговор до 09:30 ч. на 05.10.2016г.

 

1.      Три имена?

2.      Дата на раждане и година?

3.      Специалност и образователна степен?

4.      Професия/месторабота?

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите?

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове?

7.      Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете?

8.      Вашето ниво на английския език?

9.      Телефон за връзка?

 

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. С тях ще се проведе и подготвителна среща преди заминаването на проекта.

Успех!

1-10 of 23