Покани

Покана за участие в национална конференция на тема - РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В…?

posted Nov 26, 2017, 3:45 AM by Institute Perspectives

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В…?“

15 - 17. 12. 2017 г.

Гр. Велико Търново

 

Цели на конференцията:

Младите хора, да изкажат своите виждания по съвременните предизвикателства свързани със социално-икономическата, политическа, културна действителност в България и Европейския съюз.

Конференцията създава възможност за млади визионери да представят насоките за ролята, която младежта е възможно да заеме в различните сфери на обществото.

Авторите да се насърчат да посочат актуалните проблеми, възпрепятстващи пълноценното им реализиране като градивна и устойчива част на обществото.

Авторите да предложат препоръки за решения на идентифицираните предизвикателства.

Теми на конференцията:

Авторите имат свободата да представят своите научни разработки, като критерий за участие е идентифицираният проблем  да обхваща младите хора.

Представяне:

Всеки участник е нужно да представи своята разработка лично на националната конференция, която ще се проведе на 15 и 17 декември 2017 г. в гр. Велико Търново.

Резултат:

Разработките ще бъдат публикувани в тематичен сборник, които ще бъде предоставен в срок до 1 месец след провеждането на конференцията.  Изданието ще бъде публикувано и в онлайн издание.

Допълнително:

На участниците ще бъдат издадени служебни бележки и сертификати, след като са представили вербално и лично своята разработка на националната конференция във Велико Търново. Всеки участник заплаща такса от 15лв. за участието си в конференцията лично в деня на представянето си.

Участниците сами организират своето пътуване и настаняване във Велико Търново. Участниците не са задължени да присъстват по време на цялата конференция, която ще бъде  с продължителност три дни.

 

ПОЛЕЗНО:

Участниците в конференцията имат право да кандидатстват за стипендии за специални постижения по проект СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - https://eurostipendii.mon.bg/

Условия:

Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“ могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които отговарят на изискванията, положили са успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Размерът на стипендията за специални постижения е 300 лв. Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

Висшите училища нямат право да въвеждат критерии за предоставяне на стипендии за специални постижения, които са  основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или имуществено състояние.

При кандидатстване за стипендия за специални постижения студентите представят доказателствата за разработките или дейностите, с които кандидатстват съгласно утвърдените от висшето училище правила.

Доказателство, освен ако друго не е утвърдено от висшето училище, може да бъде копие от самата разработка или част от нея (но задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента) или издаден от висшето училище, в което се обучава студентът или в което е направена разработката документ, документ от научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността. Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др., ако такъв се приема съгласно утвърдените от висшето училище правила.

Кампанията за кандидатстване приключва на 14 януари 2018 г.

 

ИЗИСКВАНИЯ СПРЯМО ДОКЛАДИТЕ

1. Разработката да е в обем до 20 страници (основен текст, списък на използваната литература).

2. Текстовете могат да бъдат на английски, български и руски език.

3. Всеки текст е нужно да има резюме на английски език и ключови думи (7-8 изречения).

4. Оформлението на текста да е съобразено със следните изисквания:

-         Шрифт: Times New Roman, Размер: 14 (Regular), Разстояние между редовете (Line spacing): Single;

-         Заглавие: 14, Главни букви (All caps), Удебелен (Bold), Центриран (Centered);

5.Цитирането в текста е по т.нар. Оксфордска система:

-         пример за цитиране в текста: (Иванов 1999, 61-63)

В списъка с използвана литература, след основния текст, се изписва цялото наименование на източника.

Пример: Иванов 1999: Р. Иванов. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий. София, 1999.

6. Име и фамилия на автора (14, Italic)

7. След използваната литература е необходимо да се предостави кратка информация за автора.

8. Страниците не трябва да бъдат номерирани.

9. Своите заявки и текстове изпращайте на: ISJ@institute-perspectives.com

 

Срокове:

До 12. 12. 2017г. кандидатите изпращат на пощата ни: темата на разработката, резюме в обем 10 – 30 изречения. Ключови думи и биографична информация за автора. Три имена, година на раждане, университет, факултет, специалност и факултетен номер.

В електронната поща сe посочва кой ден желаят да направят представяне на доклада си- петък, събота или неделя (15 - 17 декември 2017г.)

Представянията на докладите ще са от 15:00 до 19:30 ч. в петък. От 11:00 до 18:00 ч. в  събота и неделя.

До 14.12.2017 г. ще бъде изпратена програма на всички автори. С информация за мястото, дата и часът, на който ще представят своите разработки.

До 17.12. 2017 г.  Авторите да изпратят на пощата ни целия си доклад.

До. 13.01.2018 г.  Авторите ще получат по поща екземпляр от книжното издание от конференцията.

 


4 Свободни позиции за младежки обмен на тема:“ Raise your voice!“

posted Sep 29, 2017, 12:47 PM by Institute Perspectives   [ updated Oct 4, 2017, 6:31 AM ]

 
       


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: Raise your voice! който ще се проведе в периода 15.10.2017 – 24.10.2017,  в Bagnacavallo, Италия.

Ограничението във възрастта е 22-27 г. За трима участници и един без възрастово ограничение. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

 

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.  Транспортните разходи се възстановяват в размер до 275 евро.

ВАЖНО! Има възможност участниците да пътуват с кола и обратно, като в този вариант не се заплаща нищо от страна на участниците.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

 We are Radio Sonora Social Club (www.radiosonora.it), an Italian organization working in the field of youth policy through the use of a web radio station and a strong collaboration with the municipalities in our area. We have been active in our local community for eight years and we are now planning to expand our activity in a European context. Through the Otlas partner finding tool we found other associations whose profile worked well with our intents, based in Macedonia, Estonia and Bulgaria. 

The aim of the exchange we are ideating is to tackle a lack in youth participation and volunteerism: during our activities we found that, often times, the youth policies carried out by local municipalities or associations do not successfully engage young people. 

We want to encourage youths to be an active part of their communities and to establish a fruitful dialogue with local administrations. 

As recent studies and polls suggests, the way young people engage in political and social activities has changed significantly over the last decades, and often these changes are not recognized or taken into account by the ones in charge of youth policies. 
To investigate these changes and to foster a better dialogue between youth and local administrations we would like to gather young people (aged between 22 and 27) for a week in Bagnacavallo (Ravenna, Emilia Romagna), where our newsroom is located. By doing so, we hope to better understand the way youths think of “social participation”. 

All the activities that will take place during the exchange will be based on non formal learning and will involve the radio as a tool to promote self-expression, dialogue and mutual understanding: the round tables about how and why to take an active part in local communities will be recorded as radio programs and will be available as podcasts to all the participating organizations. In this way, we hope to help disseminating the results and findings of this exchange. 

Moreover, all the activies planned for the exchange will help participants to develop key competences and soft skills useful in many aspects of their everyday life, such as their ability to communicate in a foreign language, their entrepreneurial attitude, their ability to communicate effectively with other people. Recording a program for a web radio will also help them to develop their ability to talk in public and to function well in an international, multicultural group, as well as making them more familiar with new media and technologies. Specific activies will focus on presenting European tools and opportunities for young people (such as the Erasmus+ programme and the Youthpass certificate) in order to foster European citizenship. 

Along with the podcasts, we would like to create a questionnaire with the help of all the participants. This questionnaire could be submitted to all the organizations and actors in the youth policy field, regardless of their country of origin. 
We believe the questionnaire and the podcasts could be greatly beneficial for local administrators and associations to gather informations directly from young people and to update their activities and policies in order to make them more interesting for youths. 

Also, by working together with other associations we will create a network of like-minded organizations which will be beneficial to everyone involved. This network will be the basis for other future activities and will enrich every association involved by allowing them to learn from each other. 
We're confident the data collected will be effective in improving youth policies carried out by local administrations and organizations and the exchange will be a good experience for everyone involved, contributing to develop an awareness for social issues and a long-lasting sense of active participation and involvement in the community they live in, as well as stimulating a feeling of European citizenship.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 50 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 05.10.2017на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“ Raise your voice!““.

 

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 06.10.2017 г.  преди  12:00ч.  за резултата. На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

Процедура за подбор на участници за младежки обмен на тема - IDEA

posted Sep 14, 2017, 4:22 AM by Institute Perspectives

 

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: IDEA I DREAM ENTREPRENEURIAL ACTIONS който ще се проведе в периода 17-25.10.2017 г.,  в Tesáre, Словакия.

Ограничението във възрастта е 18-25 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 30.09.2017 г.

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

We live in fast world which offer us „endless“ possibilities, give access to information, education, travelling, various types of grants and support for young people to start their career, get competitive advantage or start own start-ups. On the other hand we deal with high youth unemployment and passivity of youngsters. The global youth unemployment rate is raising and was estimated by ILO over 13 per cent nowadays. The European Union promotes entrepreneurship as a key competence that can boost competitiveness and growth. We agree and share the same attitude which says there is need to provide education about entrepreneurship.

Youth exchange „IDEA: I Dream Entrepreneurial Actions“ was design to lead youngsters through key competences used by all entrepreneurs. Project will create space to find out information in the topic, reflect about it, discuss important issues and give opportunity to analyse own ideas which can be potentially realised. We hope that this project will motivate youngsters to various new actions or will help them to develop their old ideas which they did not make alive yet.

Project will host for 8 days 42 participants, 2 facilitators included. Event will be full of non-formal educational activities mixed with meeting with local entrepreneurs and Youth Exchange start-up Contest.

The target groups of the project are youth people, group leaders and young people who want to learn and develop their entrepreneurs skills, young people with some ideas for entrepreneurship, young people with experience in entrepreneurship.

Participant should also:

- be motivated and interested in exploring the concept of youth entrepreneurship;

- be in a position to multiply the experience gained during the exchange in their realities;

- be ready to develop and implement realistic follow-up activities as a result of the exchange;

- be available for the full duration of the exchange;

- be able to work in English;

- be between 18 – 25 years of age

Objectives of the project are:

- to develop participant's skills and knowledge necessary in order to realise that they can become young entrepreneurs.

- to contribute to the development of youth entrepreneurship and generally creative activity of young people.

- to empower young people, motivate them to take an active role in their lives and in the lives of their local community.

- to encourage and empower young people, to make them realise that entrepreneurship can be an option also for them.

- to inspire young people to take a more pro-active and entrepreneurial approach

- to encourage young people to use their talents and their capacity for action and creation;

- to promote intercultural learning through non-formal education.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 17.09.2017  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“IDEA“.


В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 19.09.2017  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода  до 20.09.2017г.

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 20.09.2017г. за резултата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително двудневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе  в периода 22 - 24.09. 2017г.  Участието е задължително за одобрените участници. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

Процедура за подбор на участници за младежки обмен на тема - Share and go

posted Sep 6, 2017, 7:56 AM by Institute Perspectives   [ updated Sep 6, 2017, 8:03 AM ]

  

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема:Share and Go който ще се проведе в периода 04/11/2017 - 12/11/2017,  в Salerno (Italy).

Ограничението във възрастта е 22-30 г.  Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин. Участниците сами закупуват самолетните си билети.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 06. 10. 2017 г.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

The project aims to increase the skills of 38 young people through the mutual exchange of good practices and the adoption of non-formal education methods, reconciling local needs with the training needs of the operators.

The project "Share and Go“ has born as a result of the participatory EU project design workshop realized in Salerno from November 2016 to April 2017.

The project, supported by the Youth Policy and Innovation Council of the Municipality of Salerno, is focused on the opportunities coming from the "sharing economy", in particular by online and offline platforms that allow interaction and exchanges in various areas of social life (Mobility, Transport, Tourism, Food, Consumption, Culture, Financing, Leisure, Training), a theme that offers unknown and practicable new opportunities.

"Share and Go" aims to facilitate the acquisition of knowledge about the latest and most widely distributed platforms and apps of economic sharing, in order to increase awareness of current opportunities for social life and work.

 

Expectations

The main expected result is a rise of skills and awareness among participants about the opportunities coming from the sharing economy, its apps and platforms existing in Europe.

The activites will be based on non-formal education and addressed to the young people which want to learn about the topic and to the ones which already have experience about it.

At the end of the project, everybody will be more aware and informed about the opportunities coming from the aware use of those tools.

We expect also a very proactive approach both to the activities in terms of preparation of best practices from each Country, and for the interaction among people, in order to create a real moment of EU citizenship building.

We will send indications regarding the materials and/or presentation to prepare and to show during the activities.

 

The Applicant and the project context

Futuro Digitale is a non-profit association, active in the youth policies since 2013. It works mainly in small towns and contexts, to promote youth empowerment through concrete possibilities of development connected to e-learning, traineeship and personalised patterns. Futuro Digitale is based in three Italian Regions (Calabria, Campania and Lazio).

The Association has three main objectives:

- empower youth, also for self-employment;

- educate to European citizenship and solidarity;

-reduce the digital divide and educate to digital awareness.

Know more about the applicant: www.futurodigitale.org

 

The project will be implemented with the logistic and organisational support of Informagiovani Salerno, a public service led by Arci Salerno and financed by the Municipality of Salerno. The service, located in three different offices in the city, supports youngsters for their inclusion in the labour market and in the social and cultural life of the city.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 10.09.2017 г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: : “ Share and Go“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 11.09.2017  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода до 12.09.2017г.

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 17:00 на 12.09.2017 г. за резултата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително двудневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе  в периода 22 - 24.09. 2017г.  Участието е задължително за одобрените участници. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

Процедура за подбор на участници за младежки обмен на тема - Activate for Europe

posted Sep 1, 2017, 4:23 AM by Institute Perspectives   [ updated Sep 5, 2017, 1:07 PM ]

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема:Activate for Europe който ще се проведе в периода 31.10  - 07.11. 2017,  в Mollina, Malaga, Spain.

 

За трети път ще изпращаме група за участие. Можете да добиете представа за мястото и атмосферата от Видеото:

Видеоклип в YouTube


Ограничението във възрастта е:

8 участника на възраст: 16 – 30 г.

2 групови лидери без възрастово ограничение.

 

Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.   

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 370 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 29.09.2017

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

 The members of our "Activate for Europe" project are made up of three partner countries, whose associations are associative and non-profit making, and a promoter organization which is the Youth Association called "Mollina Joven", formed by young people with ages Between 16 and 30 years. The main activities carried out are local and regional, such as cultural, sports, training and social activities.

 The three partner organizations are the association called "Institute perspectives", based in the city of Svishtov (Bulgaria), the association called Future and Progress, based in the city of Fundu Vaii (Romania) and the association called "Apkabink Europe "based in Miklusenai (Lithuania).

 The four organizations have the following general objectives in common, which are the fundamental axis of our project:

- Foster the participation of young people in all social fields, in this project, through sport and healthy living habits as instruments for a full and healthy life.

- To promote youth associationism as a concrete element of participation, facilitating for this the adequate channels, means and resources

- Promote active and creative leisure, in front of the consumer and passive.

- Promote actions that favor the rapprochement of young people to the European reality.

- Preserve, publicize and defend the natural, cultural and social heritage of our land.

- Promote healthy behaviors and respect for the environment among young people.

- To make young people see sport and healthy life as goals to achieve.

- Encourage the knowledge and enjoyment of different cultural and artistic expressions among young people, as well as the generation of cultural habits that contribute to their integral formation.

 The profile will be of varied nature, since we should not focus the project on a social or cultural profile, the mixing of different profiles without forcing it can help the transmission of positive values ​​among the participants.

 The main theme of the project is sport and healthy lifestyles. Through these areas, we want young people to have a relaxed meeting space for personal enrichment. The methodology used to achieve this is based on the principles of flexibility, coordination, activism, participation and dynamism. In this way, the aim is to promote interpersonal communication among the participants through dialogue, providing guidelines that serve to confront and modify points of view, as well as, a democratic decision-making collective. Various activities will be developed to energize the group, applying group dynamics techniques and adapting them to the type of activity it performs, programming and streamlining the assigned activities, guiding them where appropriate and motivating the young people to participate actively, both in preparation As in the development of them. Offering them support and technical assistance when the activity demands it. Education used for learning will be non-formal. The methods of work will be fundamentally; Group work promoting active citizenship of young people, tolerance and solidarity, with a view to strengthening European social cohesion, fostering mutual understanding between young people from different countries, thus contributing to the improvement of their quality of life, and fostering Healthy living habits.

 For this project we are looking for active and dynamic young people who want to find a meeting point for friends and to work on issues of group cohesion, commitment, solidarity, etc. Young people who have a common interest in knowing the European reality and enjoy the different cultural expressions that contribute to their formation. The project is aimed at young people between the ages of 16 and 30.

 In order to encourage the participation of the young people involved, the following strategies will be developed:

- Inform and train young people prior to carrying out activities.

- Creation of a mailbox, where messages can be sent during the Exchange.

- Moments of reflection and problem solving every night during or after the evenings. We will meet as a group and the participants will point out the positive and negative aspects of the daily activities.

- Initial and final evaluation of the motivations, expectations and fears of the participants.

 The expected impact on all the agents involved in our project is to provide our community with a positive vision of the active young European population, in addition to the collaboration of different groups in the town of Mollina and the region, who will actively participate in the implementation Of the project, contributing their vision and experience.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 10.09.2017 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“ Activate for Europe“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 11.09.2017  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода до 12.09.2017г.

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 13.09.2017г. за резултата.

 

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително двудневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе  в периода 22-24.09. 2017г.  Участието е задължително за одобрените участници. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.


Процедура за подбор на участници за младежки обмен на тема - Invisible Borders

posted Aug 21, 2017, 3:10 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 23, 2017, 3:29 AM ]

                 
                          


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: Invisible Borders който ще се проведе в периода 29.10-04.11.2017,  в  Niederbronn-les-Bains Край Страсбург, Франция.

Ограничението във възрастта е:

10 участници  - 16-22 г.

2 групови лидери – без възрастово ограничение.

 Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 270 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 20.09.2017


Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 The project " Invisible Borders" is a trinational youth exchange  about the topic of borders. This theme will be treated in a broad sense : the borders which everyone can be faced with, tangible borders between two countries but also less visible borders at first appearence between persons and their dreams or between communities. The organisators are  the Association pour la Promotion des Rencontres Transfrontalières de la Jeunesse (APRTJ) from Niederbronn-les-Bains (France), Internationaler Bund - Baden from Karlsruhe (Germany) and Institute Perspectives from Svishtov (Bulgaria). This youth exchange is intended for young people with fewer opportunities coming from the three countries and aim to allow the participants to discover Europe from the point of view of the French and German Border and to experiment the advantages of european mobility thanks to interactive visits, intercultural discovering activities and collective creative performances. About thirty young people with different profiles will take part to the exchange: some of them are socially isolated and are living in community centers, others are faced to learning disabilities or don't have a job or a professional project. During the week they will spend together, they will learn to know each other, to overstep the language barrier and to work as a team aiming at a common goal. So they will work on theater performances together and on a collective mural painting which will be exposed in the International Center Albert Schweitzer during a year and will be  printed on several media to promote the project. This first mobility experience should inspire them to undertake new things and to take advantage of the liberty of movement and support given by the European Union to go further in life and thrive themselves. In the long term they could become themselves promoters for european mobility.

MAIN ACTIVITIES

Youth Exchange

Dates: October 29 to November 4, 2017 

* Energizers and Language Animation: Each day will start with an energizer and a language animation. The energizer is used to wake up, to have a dynamic start to the day. The linguistic animation is made of playful and interactive methods to get to know, lose its timidity and promote communication in the group. They serve mainly the objectives of the project in terms of social and intercultural competences. Energizers and language animations will be led by Joëlle Krieger (APRTJ - CIAS), a trainer in linguistic animation

 

* Thematic tours:

The places that the group of young people will visit have been chosen according to the objectives in terms of knowledge that the partner organizations wish to give their young people around the project theme.

Historical visits

They will be conducted by the ICSW team and its European volunteers who work with different types of groups on these everyday places.

                > Visit of the German military cemetery adjacent to the youth hostel in which the group is staying.

Objective: to explain to the participants where they are and why this hostel exists, to help them understand what relations between Europeans were before the creation of the EU and why they have the opportunity to be there. Method of work: Narrative explanation of the stories and a research work to be done on the cemetery using a road map to decrypt the place and "listen to" the graves.

           > The former battlefield of the war of 1870/71 is a road dotted with memorial monuments whose observation and interpretation make it possible to better define complex a priori terms such as nationalism, imperialism, colonialism.

An active method alternating explanations, practical works of observation and analysis of monuments by young people and times of photographic documentation.

         > The village of Scheibenhard (t) is actually made up of two villages separated by the Franco-German border, still only materialized by the former border post.

Method: Ballade between the two villages, observation of the place, similarities and differences on both sides of the barrier (yet) open. Pause at the glacier on the German side and then discussion: how long have the inhabitants of this village community separated since 1815 made it seem like they were no longer brothers but enemies? Brief presentation of a study devoted to this issue through marriages within the community. When did they stop and why?

         > The visit to Strasbourg will be both the occasion of a cultural discovery and a work on mutual aid. Method: Rally in international teams with a roadmap leading them to different places to discover the specificities of the city. Each station will be punctuated by a team mission or a cooperation game.

Crossing the Jardin des Deux Rives and the footbridge on the Rhine to reach Germany. It is a question of observing how the urban planning of the border can illustrate a political will of gathering and friendship between two peoples. Method: Observation and photographic documentation.

Visit of a company employing cross-border workers. Exchange with management and staff to understand the opportunities and limitations of frontier work.

* Awareness-raising time on educational activities and opportunities offered by Europe to young people: Activities carried out in the form of games by Institute Perspectives, the themes of participation and European openness being the specialty in Bulgaria.

 

* Time for intercultural discovery:

 > Organization of evenings by participants from the three participating countries. These must be prepared before the exchange and must motivate them to take initiatives and to be involved in their projects

> Musical Blind-Test evening organized by the young European volunteers of the CIAS. Time to exchange with them on their experience of mobility then game (time friendly).

 

Creative restitution time:

> Ateliers Rythm & Stop Theater: Work on trust, group cohesion and body expression that will be used as a method of unblocking and thematic introduction but also as a means of restoring feelings and experiences. Working on group movements creates cohesion.

> Project of collective fresco: Time animated by IB Baden (Germany) whose painting is the specialty. Objective: to unite young people around a common goal, to share their skills and to value them.

> Presentation event: Implementation of different workshops, distribution of roles, involvement of young people, dissemination.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 27.08.2017 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“ Invisible Borders“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:


Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 28.08.2017  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода до 30.08.2017г.

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 04.09.2017 г. за резултата.


На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително двудневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.  Обучението ще се проведе в периода 22-24 септември 2017 г.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през втората половина на месец Септември 2017г. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.                                    


Процедура за подбор на участници за младежки обмен на тема - DigiMedia RESPONSibility TO BE!

posted Aug 6, 2017, 5:41 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 19, 2017, 10:44 AM ]

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема:DigiMedia RESPONSibility TO BE! който ще се проведе в периода 08/10/2017 – 16/10/2017 (+ 2 travel days),  в Preiļi, Latvia.

Ограничението във възрастта е 16-25 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1сектор „Младеж“.


Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 30.08.2017 г.


Повече информация за проектапредоставено от организацията координатор:

Today we live with our phones, we share info, we send pictures and texts. We also have sexting now. What and how do we deal with privacy? Is it important?

This is one of those Youth exchanges were one drop in the ocean can change your life. One decision can make you become better. One idea might be the golden chance. One friend might become your soulmate.

Today we live with our phones, we share information, we send pictures and texts. We also have sexting now. What and how do we deal with privacy? Is it important? Do you have the settings on? Do we understand them at all? And additionally, do you believe very post there is on Facebook?

This we are going to figure out.

Objectives of the project are:

1. Through non-formal learning methods and international cooperation in youth exchange to create positive influence in Internet safety and social media responsibility of young people as future advocates in their NGOs and communities.

2. To improve competences, give tools and by doing activities to influence the democratic processes, involvement, active participation and individual responsibility towards better and more inclusive society led by young people.

3. To create results and strategies for viral reach of topic awareness that will increase youth employability by reducing social media responsibility. 

Within application we have planned that age of 4 participants are 16-25 (with this project if you have kids who are under 18, it is okey, we as organizers are open to that, need parents  permission and all legal work). Each group has leader with no age limit.

Travel costs as within Distance calculator of Erasmus+ programme (reimbursement will be done within 2 weeks after having all documents)

Dissemination activities: one meeting back home with NGO and young people (minimum 20), will need photo prove. Each partner after YE will need to do at least workshops in 3 different local schools about digital responsibility. (with photo/video proof ) Additionally will need to provide visibility through web pages, social media and so on.

Специални условия:

(В сила за кандидатикоито не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно нивокоито развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвидче Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опиткойто след това ще трябва да мултиплицират в Българиячрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местнорегионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидаткойто не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейноститекоито организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания,популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училищауниверситети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – СвищовВелико ТърновоРусеВарнаПловдив и София. Хоратаот други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ниhttps://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 21.08.2017г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: DigiMedia Application


В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:


1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако дапосочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатитекоито са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 22.08.2017г.  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервюВ мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективикойто кандидатът да добави. 

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 22.08.2017г. за резултата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският вносчрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективинасърчава кандидатитенямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участнициса задължени да преминат през предварително двудневно обучениепосредством което ще придобият представа за същността на неформалното ученемладежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувкикогато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през втората половина на месец Септември 2017г. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното ученемладежката работа и устойчивото местно развитие. На участницитекоито са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обменще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 

Набираме 5 участници за младежки обмен на тема - STARTUP! YOUR CAREER

posted Jul 24, 2017, 6:10 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 14, 2017, 2:45 AM ]

   

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: StartUP your career! който ще се проведе в периода 09/10/2017 – 18/10/2017 (+ 2 travel days),  в Sibenik, Croatia.

Ограничението във възрастта е 16-30 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 27.08.2017 г.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

The purpose of the proposed project is the implementation of non-formal education among young unemployed people in order to increase their knowledge and skills for improving their professional career and to provide them a stepping stone into the world of entrepreneurship.

The overall objective of the proposed project is to reduce unemployment among young people in countries with below-average levels of employment of youth in relation to the EU average. The specific objective of the proposed project is to inform young people about the concept of startup entrepreneurship and ways of how to realize their own business idea via startup firm. The goal of the project is also a mutual exchange of knowledge and experiences among the participants about startup and introducing them with good practices in world of startup.

Partners in the proposed project are organizations Adefis Juventud International from Spain, Network for European Awareness from Italy, Association for Development, Education and Labour from Slovakia, Institute Perspectives from Bulgaria and Youth Association "Youth in the EU" from the Croatia (coordinating organization). The participants are 28 young persons (25 participants and 5 group leader) from Croatia, Italy, Slovakia and Spain which will actively participate and play an important role in the project at all stages (from the preparation and production of materials for the main activities to the dissemination of project results in their own countries). In order to facilitate the organization and implementation of project activities, the project is divided into three main parts: preparation phase, the implementation of this phase of evaluation, reporting and dissemination of results.

The main activities of the proposed project will be implemented in Sibenik from 09.10.2017. to 18.10.2017. where participants will take part in workshops, lectures (created by participants) field study in which they will exchange and gain different knowledge which will be useful for them during realization of their own ideas through startup firms. Participants will learn about startup scene on EU level and national level of countries included in this project, they will learn how to make business plan and marketing plan for their startup firm using non-formal learning methods, how to engage in startup through social and green entrepreneurship, how to make best of crowd-funding, business angels and EU funds for starting the startup firm. All participants upon completion of project activities get Youthpass certificates.

 

Expected results of the proposed project are:

- Successfully conducted non-formal training for 28 participants on the topic of startup concept and subjects related to the launch of start-ups;

- Created a newsletter that will be forwarded to at least 50 NGOs in each country involved in the project, which will include a description of the project and activities, a description of the non-formal learning methods in the main activities and learning outcomes;

- Made brochure with the results of the project which participants achieved through participation in the project, and will include conclusions on how good business plan and marketing plan should look like, how to use crowd-funding platforms while launching the startup firm and other learning results

- Greater level of information on startup concept among young people on national and international levels;

- Increased cross-cultural awareness

- Improving knowledge of English.

 

Potential long-term benefits of the proposed project are contribution to development of entrepreneurial spirit among young people who could realize their own business ideas through startup entrepreneurship in the future and by doing that, they can potentially create opportunity for others to get a job. By spreading the results of this project through dissemination channels in five partner countries, we are contributing to encouragement of young people and youth organizations to implement similar projects. This projects will ultimately contribute to development of startup scene and directly influence on spreading the importance of startup entrepreneurship.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 16.08.2017г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ StartUP your career!“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:


1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 17.08.2017г.  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. 

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 20.08.2017г. за резултата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително двудневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през втората половина на месец Септември 2017г. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 

Лятна Академия Перспективи 2017 - Набира участници

posted Jul 2, 2017, 7:30 AM by Institute Perspectives   [ updated Jul 2, 2017, 12:22 PM ]

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ „ПЕРСПЕКТИВИ“ -  2017 

Е предназначена за младежи на възраст  над 14 г., имащи свободно време през лятото и желаещи да развиват своите таланти! 

Желаещи да се занимават с предприемачество!

Желаещи да общуват с други младежи от Европа!

Желаещи да практикуват чужди езици като английски, немски, френски!

Желаещи да имат интересни моменти сред природата!

 

Цели:

Всеки един ден програмата ще съчетава разнообразни подходи от методологията на неформалното учене, които ще:

-Спомагат за развитието на ключовите компетентности на младежите.

-Повишаване уменията на младите хора за работа в екип.

-Повишаване на екологичната осъзнатост на младежите.

-Създаване на предприемачески нагласи в младежите.

 

Очаквано въздействие върху младежите:

-Да осъзнаят че могат да се учат и квалифицират чрез създаване и творене!  

-Да се спомогне изграждането на полезни навици и здравословен начин на живот!

-Да идентифицират собствените си таланти и силни страни и да започнат да ги реализират!

 

Местоположение:

Край река Дунав и островите по поречието й в близост до гр. Свищов!

 

Дати:

10.07.2017

12.07.2017

14.07.2017

Продължителност10:45 ч. – 19:30 ч.

 

Допълнително:  Младежите ще получат сертификат за участие на английски език. Ще им се предостави възможност да се включат в други младежки инициативи на национално и международно ниво посредством Сдружение „Институт Перспективи“. Образователните дейности ще се провеждат от квалифицирани младежки работници на  Институт Перспективи от Германия и Франция.  

ВАЖНО: Всеки един участник под 18 г. в деня на събитието трябва да предаде на организаторите декларация за съгласие от родител. Да носи със себе си лична карта. Да участва в инструктаж за безопасност.

 

Цена за 1 посещение: 15 лв. в цената е включен транспорт с лицензирана автобусна фирма и превоз с лодка по Дунав, обяд, вода, плодове и образователните материали.

 

Работна програма: 

10:45 – 11:00 –  Придвижване от пл. Свобода до Дунава.

11:20-11:45Инструктаж за безопасност.

11:45-12:00 -  С лодка до острова.

12:00 – 13:00 – Игри за запознаване между участниците.

13:00 – 14:00 – Обяд.

14:00 – 16:30 –  Симулационна игра за развитие на творческото мислене.

16:30 – 17:00 – Дискусия и рефлексия.

17:00 – 18:30 – Групова задача за развитие на ключовите компетентности.

19:00-19:30Завръщане на брега!

За организацията:

Сдружение „Институт Перспективи“ е организация, развиваща обществено-полезна дейност за млади хора. Организацията е единствената на територията на северна България и южна Румъния, официално регистрирана като младежка организация към Съвета на Европа.

 Организацията изпълнява проекти в съответствие с националните и европейските политики в областта на младежката работа и неформалното учене.

Има изградени партньорства с над 40 неправителствени организации, университети и общини за работа по международни младежки обмени по КД1 на програма „Еразъм+.

 

http://www.institute-perspectives.com/

 

За контакти: +359 879 866 850

 

Press@institute-perspectives.com

 

Do you want to become a non-formal educator?

posted May 12, 2017, 3:48 AM by Institute Perspectives   [ updated May 12, 2017, 5:43 AM ]


 THE NEW PERSPECTIVES OF NON-FORMAL LEARNING!  

(Private training course for humans with European soul)

Are you taking part of youth exchanges or training courses, but you are not satisfied?

Are you applying for training course or youth exchange, but you are not selected?

Are you looking for participating in serious training course, where you can develop your skills to organise non-formal educational activities?   

Do you have desire to meet responsible and motivated partners for your future Erasmus+ projects?

Do you have desire to develop professional skills in youth work via non-formal educational techniques?

Do you need support to realise  your ideas? We can help you to design, implement and evaluate your youth exchange under Erasmus+ programme.

 

Be ready… we will present you amazing opportunity, which can change your life in positive way!

Thanks to European integration process, we can fly to a lot of place almost for free. Thanks to the EU, we don`t need visa and any barriers to visit all EU member states! Thanks to the work of many educational experts for the last 29 years, it exists now a hundred of non-formal tools which support the development of young people potential.

But the opportunity to get useful knowledge about this topic is limited. For this reason and many others, we collect the positive values of European integration, non-formal learning. And we, Institute Perspectives, choose to create and organise a special training course by removing the bureaucracy procedures and by using the principles of social entrepreneurship.

We invite you to join us from the 1st July 2017 to the 8th July 2017.

 

But where?

In Svishtov?

Svishtov? Where is it?

It’s a town in the North of Bulgaria, on the Danube river’s side, at the border with Romania where a great team came together and became trainers in the field of Non-Formal Education. And This summer, they decided to hold a training course about Non-Formal Education in order to share their knowledge and competences with everyone who’s interested in it.

But why Non-formal education?

It has its place within the educational system in Europe, but why? Because it can bring you many competences and skills for your personal and professional development: it can be used as a powerful tool for a better employment and a tool for young people to realise that they are actors in societies who can change their empowerment at a local level but also at a European level as well.

Non-formal learning is a powerful and long term tool. Indeed, it has to be adapted to the target groups it is supposed to reach (NEETs, Youth workers, Immigrants, Minorities…). It is changing according to the culture, to the language and to the country. This is the reason why it is important to share ideas and also to always be updated about new practices and methods.

 

Why you should choose this training course?

ð  Participants will learn to distinguish the different educational approaches and methods such as formal, informal and non-formal.

ð  Non-formal education has its advantages and its drawbacks. This training course will show you which are those and how to avoid them or deal with them.

ð  You will experiment different non-formal education methods and they will feel the power of action that it can give them.

ð  You will analyse how Non-formal education is perceived in different European countries and within Europe but you will analyse its role in those countries and in Europe.

ð  You will learn how it can be used as a way of showing cultural diversities and also a way of working in an intercultural atmosphere.

ð  You will learn how to reconsider non-formal learning daily to adapt it to the young people.

ð  You will carry out a reflexion about how Non-formal education can affect the employability of the youth workers.

ð  You will learn how to develop and spotlight young people’s competences through their creativity, communication skills, team work and self-confidence.

How will these goals carry out?

-          Non-formal education is not only about learning practices but to experience, to share, to feel and to live this learning fulling.

-          Once the emotional part is done, it has to be analysed and understood in order to see how it can be a tool for social local changes.

-          For a better impact, it is important that the participants are willing to be fully part of the practices, methods and experiences proposed. They need to be actors of this training course as much as the trainers for purposes of understanding and learning better the non-formal education process.

All these goals will be implemented through brainstorming, canvas, group works, presentations, shared space, creative workshops, drama theatre, discussions, nodes, simulations, role-playing games including ice-breaking and energizers concentrated on multicultural aspects.

Why should you choose Svishtov, Bulgaria?

Trainers of “Institute Perspectives” are experienced in the fields of Non-formal education, Youth work and social entrepreneurship. They can combinate Youth workers, entrepreneurs and professionals (between amateurs and experts work together).

Coming to Svishtov to participate in such programmes is a challenge at different levels such as geographical, social, culturally and economically. Nevertheless, it is a cheap country and its people are lovely and funny. They try their best to integrate minorities, young people with fewer opportunities within the training courses setting up at a local or European level.

In the town and its people is full of tradition: restaurants, food and music.

Why should you choose Institute Perspectives?

Institute Perspectives” is the biggest organisation of the region involving young people from various backgrounds. We were partner in more than 50 youth exchanges under Erasmus+ and Youth in Action programmes and we are very well implemented at the local level among youngsters. Last year, we implemented three national projects to develop youth via non-formal learning methods. Our youth workers have rights to facilitate education activities in many high schools and three universities in five Bulgarian towns. We are the first to have published an educational program as a key competence via non-formal education in Bulgaria. Until the end of year, we will publish two handbooks to plan, to implement and to evaluate non-formal education activities.

We can provide you a new experience in the field of Non-formal education while you will develop new skills and competences that you can share at your local level with young people.

If you are interested in building partnerships, implementing European projects at a local and international level, we are able to support you.

Institute Perspectives is an organisation sharing the European values such as social integration, intercultural understanding, prevent violent radicalism, inclusion of people with fewer opportunities and lately migrants and we are trying to implement them at the local and European level through many different training course and actions.

One of our main goal is to fight against unemployment particularly through Non-formal education and by pushing young people to participate actively in citizenship and democratic society.

During the training course, the education session will be lead all over the town. For example, in forest, riverside, university, high schools, municipality and many other places.

 

Requirements:

ð       Being 18 years old or over (no age limit)

ð      Be interested in developing or acquiring Non-formal education methods and skills

ð     Have desire to work with young people via non-formal methods.

ð      Have desire to apply for Erasmus+ grant.

ð     Good level of English is required in order to be successful in your learning.

 

Participation fees:

ð     Participation fee for the educational part: 70€/person for the training course. The price includes educational materials and transport during the course.

The team of Institute Perspectives is responsible only for the education part during the course. Every day from 09:30 to 18:30. From our various experiences, we are aware that some problems can be related to accommodation, food and many other issues (personal…) which can change the course of the training course and affect the educational process. 

                                                                                                          Other fees:

All other fees like travel coast, accommodation, food and etc. will be covered by participants related to their wishes. We only can provide you support   how to reach Svishtov and the place of the educational activities.

For example, you can find cheap low cost flights to Sofia, Bulgaria or Bucharest, Romania from every big airport in the EU. Svishtov is in between   this two capitals, and public transport ticket are no more than 25 euro from any direction.

Moreover, in Svishtov, you can find accommodation between 5 and 50 euros per night. Good food per person and per day is in between 7 and 10 euros.

If you are interested, we can propose you accommodation and food: 15€/day (but you can also look for other option in Svishtov).

 

Application procedure:


                                                                                                1 stage (applying)

Before 11.06.2017, send us an e-mail on IRO@institute-perspectives.com with object: Candidate for TNPNFL“. Also answer this questions:

1. Name, Surname

2.Country of residence

3.Short explanation, why you want to join the training course.

In 12.06.2017 we will send you e-mail with official acceptance, and detailed program of course and bank details for payment.


2 stage (confirmation)

From 12.06 to 18.06.2017

You shall pay the participation fee. And send us back an e-mail answering these questions.

1.      Gender:

2.      Birth date:

3.      Your experience in non-formal education:

4.      Your personal aims for development via this training course:

5.       Your useful ways of learning for example (via reading, listening, watching, etc.)

6.       Your education degree:

7.      Your personal characteristics:

8.      Any other info, related to you which have common point with learning and communication with other people:

All this information is needed for trainers, to design more understandable education programs. The information will be used by members of Institute Perspectives. The information will not be shared with other participants.

3 Stage (preparation)

1. management of your trip to Svishtov and back.

2. Management of the logistic such as accommodation, food and etc.

3. You will receive online resource for reading.

4.You must be in training area in Svishtov, Bulgaria before 20:30 on 01.07.2017

 

What happened after the training course?

If you find new friends and if you want to keep this connection! If you get inspiration to organise initiatives for youths via non-formal methods, the experts from Institute Perspectives can support you to design project proposals and to apply for October deadline to get fund from Erasmus+.

 

Pictures from our last national and international education courses !         
                        Videos about our mission: 

Видеоклип в YouTube


  

Видеоклип в YouTubeВидеоклип в YouTube1-10 of 37