НАЧАЛО‎ > ‎

Експерти

Ахмед Куйтов
Към настоящия момент е студент в магистърска програма – Европейски проекти към СУ „Св. Климент Охридски“.Бакалавър по философия от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Владее свободно английски и турски език. Има над 20 научни публикации в тематични сборници и научни журнали. Неговите текстове са публикувани в България, Турция и Украйна. Научните му интереси са в областта на: философия на правото и политиката, международни отношения и етиката. В периода 2013 – 2015г. е член на екипа на изследователски проект: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СИГУРНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ. По програмата за студентска мобилност Еразъм се обучава и стажува във Философския факултет към Букурещкия университет (2013г.) ; Централната университетска библиотека на Аръ „Ибрахим Чечен“ университет, Турция (2014г.) ; Международният офис на Шехир Университет, Истанбул Турция (2014г.) За периода 2012-2015г. е участвал в множество младежки обмени по програмите Младежта в действие и Еразъм+ в България, Румъния, Полша, Турция, Армения и Италия.
Д-р Светла Йорданова e доктор по логика, специалност логика на въпросите от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Владее английски, немски и руски език. Има 14 публикации в областта на логика на въпросите. По програма Еразъм се обучавала в Ягелонски университет, Полша и Букурещки университет, Румъния. През 2014 г. участва в световния конгрес по философия: ISUD Tenth World Congress THE HUMAN BEING: ITS NATURE AND FUNCTIONS с доклад на тема - „Manipulations of questions or manipulations with questions”. През 2013г. участва в Международен научен работен семинар в гр. Познан, Полша, 18-19 април 2013г., Inquisitive semantics meets Inferential Erotetic Logic. Erotetic logic in the modeling of ultimate and distributed question processing. Theoretical foundations and applications.С доклад на тема: „Interrogatives help. On some special applications of Erotetic Logic”. Член е на ISUD (International Society for Universal Dialoque), a full member of the FISP (International Federation of Philosophical Societies).
Доц. д-р. Николай Живков е доцент по политология в СА "Д. А. Ценов", Свищов. Владее руски и немски език. Автор е на над 50 студии, монографии, сред които е Демократизмът в управлението на българските общини през Възраждането. Свищов, АИ Ценов, 2008. Наред с това има редица учебници по дисциплините – Политология, История на кооперациите в България и Бизнес комуникации. Научните му интереси са в областта на: политическа социология - местна власт и самоуправление, демократизмът в системата на държавната власт и управлението, историята на българските кооперации, реторика в публичната сфера.
Проф. дфн. Димитър Цацов В периода 2003 – 2010 г. – Заема позицията председател на Научния съвет на Института за философски изследвания, Българска академия на науките; 2006 - 2010 г. - Зам.председател на комисията “Обществени науки” при ВАК; Преподавал е в НБУ, ЮЗУ “Неофит Рилски”, ПУ “Паисии Хилендарски”, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, ВСУ "Черноризец Храбър". По дисциплините: история на немския класически идеализъм, история на българската философска мисъл, основни проблеми на съвременната философия, генеалогия на онтологичното мислене, трансценденция и преживяване и др. Научните му публикации са над 190 в български и чуждестранни издания, от които 22 монографии; 15 участия в колективни издания като съставител, научен редактор, обработка на архиви, авторски текстове, бележки и др.; Също така има 166 студии, статии и рецензии. Проф. Цацов е цитиран над 180 пъти от български и чуждестранни философи и учени.Мила Михайлова е докторант във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново, Специалност: Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика). Владее английски, немски, албански и румънски език. Тя е магистър по “Транслатология с албански език”. Бакалавърската й степен е “Балканистика” - Изучаване на Гръцки език, Румънски език, Албански език и Западен език - английски, специализиран превод, история, литература, културология. Има опит при разработване на международни проекти и конкурси. В периода 2012-2014г. като председател ръководи секцията на ESN във В. Търново. Има участия в летни езикови курсове, стажове и младежки обмени в Румъния, Турция, Испания и Словения. Участвала е в конференции организирани от БАН, СУ „Св. Климент Охридски“ ТУ Варна, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.
Марияна Киркова e бакалавър по приложна лингвистика (английски и японски език) от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Магистър по МИО с профил международен бизнес. Владее английски, немски, японски, испански и руски езици. Участвала е в младежки обмени, обучения и стажове в Полша, Русия, Беларус и Япония. От 2014 г. е преподавател по английски и японски език в стопанския факултет и към центъра за професионална квалификация на ВТУ „Св. Св Кирил и Методий“. От 2015 г. е учител по английски в ПМГ „Васил Друмев” - гр. В. Търново
.