НАЧАЛО

Видеоклип в YouTube


Сдружение „ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ“ е едно от най-бързо развиващите се НПО в България, което работи по посока развитието на младежкия потенциал. Макар официално учредена на 27.08.2015г., екипът от учредителите на организацията работи съвместно от 2012 г. по различни проекти на национално и международно ниво. Като предхождащата им организационна форма са няколко студентски клуба в различни Български университети. 

Нашата организация има на този етап младежки клубове в шест български града (Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Стара Загора.). Доброволческият корпус на организацията е изграден от над 150 младежи на възраст 13-30г. Характерна черта за нашата организация е, че всички наши дейности се изпълняват съвместно между младежи, експерти в различни области и университетски преподаватели.

"Институт Перспективи"  чрез разнообразни дейности на местно, национално и европейско ниво съдейства за реализирането на заложените в Национална Стратегия за младежта (2012 – 2020) цели и по-специално за популяризирането на формите на неформалното обучение и разширяването на достъпа до програмата „Младежта в действие” на младите хора, особено на живеещите в малките градове и селските райони.

Чрез нашите дейности спомагаме за реализирането на целите на Стратегия на ЕС, за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал, чрез осигуряването на подкрепа за младежкото доброволчество, чрез откриването на повече доброволчески възможности за младите хора, чрез създаване на улеснения за доброволчески изяви като се премахнат пречките за тях, чрез повишаване на осведомеността за стойността на доброволчеството, чрез признаване на доброволчеството като важна форма на неформално образование.

Всички наши дейности които реализираме използват методите на неформалното учене и са съобразени с препоръката на Съвета на ЕС от 2012 за валидирането на неформалното и самостоятелното учене.

Нашите инициативи подкрепят целите на Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж ЕВРОПА 2020, насочени към насърчаване на признаването на неформалното учене. Водещо до придобиването и признаването на компетенции, необходими за по-нататъшно обучение и успешна реализация на трудовия пазар на младите хора.

Чрез нашите дейности работим за постигането на заложената в Националната стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020) цел да се увеличи дела на населението на възраст 25 - 64 години, участващо в неформално обучение от 24.4% през 2011 на 38.0% през 2020 г.

"Институт Перспективи" осъществява дейности, подпомагащи постигането на целите в Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020) и по-конкретно за Стратегическа цел № 1: Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства. Както и Стратегическа цел № 2: Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства.

При пряката си работа с младежи, представителите на "Институт Перспективи" се водят винаги от принципите на равен достъп за участие на всички желаещи, спазваме хоризонталните политики на ЕС за недискриминация и равенство на половете. При всичките дейности нашите представители ясно са се разграничавали от политическите партии и ясно са засвидетелствали и подчертавали отдаденост към дейности подкрепящи безкористното подпомагане на младежите за тяхното личностно и професионално съзряване. Нашите членове и доброволци при всички наши инициативи са се противопоставяли на езика на омразата и насаждането на религиозна нетърпимост между отделни личности.